Zalamegyei Ujság, 1943. október-december (26. évfolyam, 222-296. szám)

Egyetlen párt berlin péntek. Zalamegyei Ujság, október-december ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Zalamegyei Ujság, Hirdetések díjszabás szerint. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchcnyi-tér 4, Telelőn: Politizáló leventéket ítéltek cl a nagykanizsai főszoíau- bírói hivatalban, mert tagjai voltak a nyil,al­párinak cs abban tevékenyen resztvettek.

Müncheni sörpuccs

Ez­zel kapcsolatosan eszembe jut egv régi vitám, amikor egy korábbi működési székhelyemen nyílt levélben oktattam ki az ifjúságot a ne­vezett politikai párttal kapcsolatos tudóivá-! Leszögeztem ebben a cikksorozatban azt is, hogy az ifjúságnak nemcsak joga nin­csen a politizálgatásra, hanem ideje sincsen.

Nincsen joga, mert hiszen az ifjúság, a 'le­ventékkel egylcorúak, nem bírnak semmilyen fajta élettapasztalattal, nem kerestek kenye­ret, nem ismerik az életet és főleg ,könnyen j befolyásolhatók.

Nem azt akarjuk ezzel mon- { 'Jani, hogy az életbe kiinduló ifjúságnak egyetlen párt berlin péntek szabad látni és hallani és ne leg ven világ­nézeti meggyőződése. Sőt, azt akarjuk, hogy legyen, azért foglalkozunk olyan sokat velük és hála Istennek, ezért foglalkozik velük eny- nyit az államvezetés is. Nem szabad azonban összetéveszteni az ifjúságnak a pártpolitikát a világnézeti harccal.

Mert az, ha valaki a nyilaspártnak, vagy bármilyen pártnak is a tagja, az már pártpolitika, ellenben, ha va­laki a keresztény magyarságának híve és pél­damutatója, ez világnézet, amelyet magunk­ban kiépíteni az ifjú korban, igenis köte­lességünk.

De nagyon fáj j a szívem, amikor azt olvasom, hogy a törvény ' szigorával kellett lecsapni öt magyar levente fiúra, mert pártpolitikai tevékenységet foly­tatott.

Fáj, társkereső u40 úgy érzem, ezek az ,if jak eltévedtek.

Még tart a pártok egyezkedése arról, ki legyen Merkel kancellár utódja

Eltévedtek, mert nem az a hiva­tása a magyar ifjúságnak ma, hogy politikai pártnak legyen tagja, hanem az, hogv dől - gozzon. Ennek a küldetésnek, hivatásnak és a jövendő munkának vagyunk a művelői mindannyian, amikor az ifjúsággal foglalkozunk és ezt várjuk a magyar if júság­tól is.

De tapasztalatlan is az ifjúság a pártpolitikához, mert nem volt még. Mert min­den magyar ifjú érték és ezt az értéket ne­künk, felnőtteknek kell megvédelmezni a külső behatásokkal egyetlen párt berlin péntek, ha másképpen nem, a törvény szigorával.

De szerintünk azokat is a bíróság elé kellene állítani, akik ezeket a fiatal leventéket a nyilaspártban foglalkoz­tatták és beszervezték. Vétkes könnyelműség cs a nemzet megvetését érdemlik meg. Vi­gyázzunk az ifjúságra és típus szöveg társkereső egyetlen párt berlin péntek minden partpolitikai behatástól, mert a nemzet nem pártpolitikusokat akar nevelni, hanem keresz­tény magyar embereket, akik minden idő­ben és minden körülmények között keresztéj- nyül élnek és magyarul éreznek.

egyetlen párt berlin péntek egyéni fürth erdőben

V elikije Lukinál a szovjet két nap óta támadott. Ezek a támadások nyilván arra irányulnak, hogy itt is teret nyerjenek.

Felnőtt tartalom!

A német csa­patok páncélos és a harcirepülők bevetésé­vel is harcoltak. A szovjc támadásait nem lehetett általános offenzív útiak' mondani, mint azt ellenséges országokban. A hivatalos német véderő jelentés már napok­kal ezelőtt közölte Tárnán kiürítését. A kubáni hídfői visszavonulásból arra le­het számítani, hogy itt rövidesen befejeződik az egész egyetlen párt berlin péntek. Nem különbözik ettől a helyzet fent, északon sem, ahol a harcok csupán helyi jellegűek. A Dnyeprnél is.

Hetvenöt éves lett a CDU: a demokratikus és nyugatos Németország nekik köszönhető

A németek a folyó keleti partján nagyobb erősítéssel állanak szemben, a különbség csak annyi, hogy a német csapatok tovább tudták szűkíteni a szovjet hídfőket.

A tegnapi német hadijelentés kiegészítéséül Berlinből közlik, egyetlen párt berlin péntek a Dnyepre és Vojcsa ellen folytatott német támadás eredménye­ként a németek több teret nyertek és az itt harcoló szovjet csapatok helyzete ezzel lénye­gesen rosszabbodott. Anglia és Amerika elvben teljesen egyetért, jegyzi meg a lap. Berlin A német szocialista párt vezetői értekez­letet tartottak, amelyen jelen volt Goring, Speer és az értekezlet második részén Hitler is, aki kétórás ismertetésben foglalta össze a hadihelyzetet.

Róma Az Appennini hegység szakaszán a har­cok hevessége jnőtt. A német páncélosok ered­ményes helyi ellenállásokat tanúsítottak. Az ellenség emberáldozatai abban a mértékben : erősödtek a német ellenállások.

A rendkívül heves harcokban 17 páncélost, 12 felderítő [ járművet vesztett az ellenség.

egyetlen párt berlin péntek alkalmazás társkereső tini

Stockholm A római tudósító egy svéd kollegájával Vatikánban járt, hogy meggyőződjék a való- i ságról. Megállapítja, hogy a külföldi hiresz- j teiések valótlanok, nem felelnek meg a té- : nyéknek, mert a Vatikán megerősítette, hogy j a német hadsereg egyetlen katonája sem ha- tolt be a Vatikánba és a várost a legnagyobb!

egyetlen párt berlin péntek ismerősök höxter

Berlin Tegnap, a délutáni órákban hatalmas légi­csata fejlődött ki a Keleti-tengeren amerikai és német repülőgépek között. Északamerikai kötelékek Ugyanis behatoltak a német öbölbe, hogy megtámadják a német partvidéket.

A német vadászok felszálltak és heves légiharcot vívtak. A németek zuhanotámadást intéztek a támadók ellen.

Tartalomjegyzék

A légvédelmi tüzérség sok száz üteggel tüzelt és sok négymotoros gé­pet lőtt le. New-York Az Egyesült Államok hadügyminisztere a hadszíntereken tett látogatása után kijelen­tette, hogy a szövetségesek még a legször­nyűbb áldozatok előtt állanak.

egyetlen párt berlin péntek meet üzleti

Lisszabon A Daiíe Telegraphe című lap a moszkvai j hármasértekezletet már pontosan tartalmazza, j Az értekezleten megvitatásra kerül Német- I j Bern i. Genf ben Lisszabon­A lisszaboni kikötőbe több hajó érkezett I hadianyaggal, a portugálok számára. Lisszabon Londonban azt hiszik, hogy Franco rövi.