Heraldika - Oficiálna stránka obce Horný Bar

Ismerje meg a címer. Tartalomjegyzék

Felolvastatott a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság A Rákócziakat adó Bogát-Radván ismerje meg a címer ősi címere megfelelő émlékek híján még megközelítőleg sem állapítható meg.

A nemzetség késői időkig eljutott ágai közül is csak az egymáshoz vérségileg legközelebb álló Rákóczi- és Morvay-család címere mutat lényegileg egyező címerképet, egyébként azonban úgy ez, mint a többi nemzetségbeli ágazatok: a Cseley- Izsépy- Monaky- Doby- stb. Sőt magát a Rákócziak címerét illetőleg is az a helyzet, hogy amily könnyű ennek és változatainak megállapítása a magyar történelemben való szereplésük idejéből, éppoly bajos kimutatni eredetét és történeti fejlődését a korábbi időkből.

A középkorból nem maradt fenn tőlük címeres emlék; nem sokkal a mohácsi vész után ismerje meg a címer pecsétjük pedig gemmás pecsét. Rákóczi Ferenc zempléni alispánén a ismerje meg a címer nem vehető ki, de bizonyos, hogy nem ismerje meg a címer imént említett.

Ilyent sem előtte, sem utána más Rákóczi-családtag nem használt. Ő is mily alapon vette fel, nem tudjuk. E pecsétjei eleinte S. Ilyen pl. Rákóczy Györgynek, a szendrői vár prefektusának pecsétje ből: Kétkerekű római harci kocsiban biga ülő férfialak a kocsiba fogott ágaskodó lovat hajt.

A kocsinak csak egyik kereke látszik az előtérben. Nemzeti Múzeum Kézirattára: Fol. Neve kezdőbetűivel ellátott egyik pecsétje: Nemz. Törzsanyag ezentúl N. Zsigmond ban olyan címerrel pecsételt volna, melyben keréken álló sas van, a nehezebben kivehető címerkép elnézéséből eredő téves megállapítás. Füzetek, III. Ismerje meg a címer Kristóf pecsétje Morvay Zsigmond pecsétje Mégis vannak olyan támpontok, amelyek alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Rákóczi-család ősi címerére következtetést vonhassunk s némileg rávilágítsunk.

A XVI. Morvay Kristófnak neve M. Kevés híján egy századdal utóbb, ben és ben Morvay Zsigmond is hasonló címerrel pecsétel 2. Milyen madárfajta a címer madáralakja, a régi címervésések tökéletlensége és torzításai miatt alig dönthető el.

Csoma szerint szarka, mégpedig nemcsak a Morvay-család, hanem a kerék irányában előrehajló testtel s néhol koronához hasonló bóbitával, a Rákóczi-család köznemesi ágának a címerén is. Utóbbit illetőleg XVI. Ez a madár pedig ezekben határozottan természetes ábrázolású, csukott szárnyú sas.

Rákóczi János i pecsétjén lebegő egész keréken, míg a Rákóczi Andrásén ban hármas halmon nyugvó csonka keréken áll, mindkét helyütt jobbra fordulva és fején koronával 3. A fenti Morvay-pecsétek madáralakjára sem fogható rá, hogy szarka. A madárnak ezeken hoszszabb csőre van s Morvay Zsigmond pecsétjein szárcsa-féléhez hasonlít. Csoma közlése Kassa város levéltárából i. Rákóczi János és András, Zsigmond fejedelem fivérének, Ferencnek a fiai.

ismerje meg a címer

Rákóczi András pecsétje Többszörös nagyítás. A Rákóczi- és Morvay-család egyező címerhasználata arra enged következtetni, hogy e társkereső j család címerében mindig feltalálható két főalak: a törött kerék és a rajta álló madár a Rákócziak ősi címerének az alkotórészei.

Alátámasztja ezt Rudolf királynak Rákóczi Zsigmond részére adományozott címerbővítő oklevele is, melyben a király az ősi Rákóczi-címert a római szent birodalom sasával gyarapítja 4. Ez a tény az ősi Rákóczi-címernek ugyan csak ezt a címeralakját igazolja, fentiek után azonban föltehető, hogy a birodalmi sas is pusztán a ismerje meg a címer madáralak, valószinűleg szintén sas, helyébe került s csak annyiban volt bővítés, amennyiben a birodalmi címerben való ábrázolásának megfelelően, stilizált alakban, kiterjesztett ismerje meg a címer, fején koronával és jobbjában karddal adományoztatott.

Gyanítható ez abból is, högy a fejedelmi Rákóczi-ház tagjai az adományozott sast, mintegy az ősi címerre emlékezve, gyakran közvetlenül a keréken állva alkalmazzák, holott a címerbővítő oklevél azt vágott pajzsban külön a felső mezőbe helyezi. Capsa 2. Nem állhat meg tehát Reichenaunak a Siebmacher erdélyi részében Ilyen ábrázolású sas csak az Végül tekintve, ismerje meg a címer a közös társkereső cote d or származó két ág, a Rákóczi- és a Morvay-család csak a XV.

A címerbővítést az ben megszerzett abaúj-vármegyei birtok után «Felsővadászi» előnévvel élő ágból való Rákóczi Zsigmond, a fejedelmi ház megalapítója, még mint egervári kapitány nyerte A könyvalakú, tíz hártyalapból álló, pazarul díszített és művészi kiállítású oklevelet az Országos Levéltár őrzi a Rákóczi-Aspremont családi levéltár anyagában.

Az ezt övező szalagos körirat ugyanis Zsigmondot már erdélyi fejedelemnek nevezi s ennek megfelelően belsejében kivésve az Az oklevél szövege szerint a római szt.

Sisakdísz: a pajzsbeli sas. Takarók: fekete-arany, vörös-ezüst. Mindkét mező fínom, arany arabeszkekkel damaszkolt.

A tárnokmester három címere

Az egész címert zöld ismerje meg a címer övezi; fent jobbról a magyar címer vágásos, balról kettős keresztes része, lent hadi trofeák a kísérő díszítések 4. Az adománylevél az érdemek fölsorolásán kívül az egyes címeralakokhoz is jelképes magyarázatokat fűz. A szikla az adományos szilárd erényeinek és hűségének kifejezője, mely, amily nehéz megközelíteni, éppúgy dacol az emberi gyarlósággal és a sors forgandóságával, amit a kerék és törékenysége jelképez, és — a vörös mezővel kifejezett — véráldozattól s haláltól sem retten vissza.

A sas, mellyel ugyanő a római szt. Jelzetét l. Ez a bővített címer lett azután Rákóczi Zsigmondnak és utódainak, vagyis a fejedelmi ágnak lényegében állandósult címere. A címeralakok formája, alkalmazása és kivált a színek tekintetében különböző változatok gyakran, sőt már igen korán előfordulnak. Leggyakoribb a pajzs vágásvonalának elhagyása, miáltal a sas egységes pajzsban közvetlenül a keréken áll. Egyéb szembetűnőbb változatok: A sas koronája elmarad; a kerék hasított alakban függőlegesen helyezkedik a hármas bérc középső csúcsára s küllőinek száma is változik; a hármas sziklabérc később hármas halommá törpül; az alsó mező vörös helyett kék, a felső arany helyett vörös.

Az osztatlan címerpajzs színe vörös; ellenben II. Rákóczi Ferenc fejedelmi címerének hasonló szívpajzsában kékszínű. A sisak díszt a fejedelem-Rákócziak címerein zárt, fejedelmi korona helyettesíti; amikor szívpajzsban alkalmazzák címerüket, a pajzs fölött nincs semmi.

Navigációs menü

A Rákóczi-család bővített címere Sajátságos, hogy Rákóczi Zsigmond a nyert címerbővítés után tovább is azt a címert használja, amilyennel azelőtt is pecsételt, t. Sőt erdélyi fejedelemségét megelőző évben, ban, mint Erdély kormányzója is ugyanezt a címert véseti hivatalos pecsétnyomójára, mindössze annyi eltéréssel, hogy az egyszarvú jobbra néz.

Capsa Rák: lt. Rákóczi Zsigmond erdélyi kormányzói pecsétje Rákóczi Zsigmond fejedelemi pecsétje Zsigmond a bővített címert, illetőleg ennek csak egyik részét, csupán fejedelemmé választása után kezdi felvenni.

Rövid, tizenhárom hónapos fejedelemsége alatt Rajtuk a címer heraldikailag tökéletlen, hibás szerkezetű.

Heraldika - Oficiálna stránka obce Horný Bar

Nagy pecsétjén a koszorúval övezett kerek ismerje meg a címer alul vágott s felső részét a bővített címernek egyedül a vágó vonalon álló, kardot tartó, koronás ismerd foglalkozások foglalja el, de balra fordulva; a vágóvonallal párhuzamosan, a sas ballába által megszakítva, AQ—VILA felírás olvasható.

A pajzsláb felső szélét képező pólyában az erdélyi három nemzet címeréből vett hét bástya a szász nemzet címere sorakozik egymás mellett.

A pecsétmező többi részét díszítés töltiki 6. Az Aquila felírást illetőleg kevésbbé hihető, hogy ez az ábrázolt sas magyarázatául szolgálna. Sokkal közelebb áll a valósághoz olyan értelmezése, hogy Erdély címeréből a magyar nemzet növekedő sasának heraldikai ábrázolását hivatott helyettesíteni.

ismerje meg a címer

Igazolják ezt azok a hasonló kompozíciójú címerek, melyek nem a Rákóczi-házból származó fejedelmek, így Báthory Gábor, Bethlen Gábor és I. Apafi Mihály némely pénzein láthatók. Mihelyt azonban a Rákóczifejedelmek, I. György pénzein jelenik meg, ezek már ismét a Zsigmond-féle felírásos címert mutatják.

A felírás pénzeikről csak akkor tűnik el, ha úgy családi címerüket, mint az erdélyi magyar nemzet sasát egyszerre alkalmazzák rajtuk. Érdy János: Erdély érmei. Rákóczi György pénzei. Zsigmond fejedelmi pecsétjeinek a címeréből a székelyek napja és félholdja teljesen lemaradt. És nincs fölötte az utána következő fejedelmek címerpajzsa fölött mindig látható fejedelmi korona sem.

Kisebb fejedelmi pecsétjei közül nagyságra nézve az előbbi után következőnek ismerje meg a címer címere teljesen azonos ábrázolású s ugyanilyen a címer egyik pénzén is.

Mindennapi hivatalos, valamint családi vonatkozású iratokra, meg leveleire nyomott legkisebb pecsétjén ismét balra néz; de ezen a pajzsmező szűkebb terjedelme miatt az «Aquila» szóból egyfelől csupán az A, balfelől pedig a Q betű maradt meg a cimerben. Ta, Ilyen szerkezetű címer pecséten később még csak táncoktatás wesel egyetlen alkalommal jön használatba: I.

Rákóczi György fejedelem ben erdélyi fejedelemmé választott hasonnevű fiának a pecsétjén, melyet atyja életében, a tényleges uralkodás átvételéig, ig, mint — a pecsét köriratában is kitett — «iunior princeps Transylvaniae» használt, 53de az «Aquila» felírás elhagyásával. Rákóczi György levelei, Rákóczi Zsigmond fejedelem fiai: György, Zsigmond és Pál eleinte — mint láttuk — kivételesen apjuk régi, koronából kinövő egyszarvút ábrázoló címeres gyűrűspecsétnyomójával is pecsételtek.

Rendesen használt, saját pecsétnyomójukba azonban az atyjuknak adományozott bővített címert vésették. A Pálén vágásnélküli pajzsban a sas közvetlenül a félkeréken áll, amely azonban nem keresztben törött, hanem hasított, és nem ismerje meg a címer látszik a hármas hegy mögül, hanem függőleges helyzetben élére állítva, a középső csúcson nyugszik. A sisakdísz mindegyiken szabályos s tőle kétoldalt a három Rákóczi-testvér mindegyikének teljes nevét tartalmazó körirat olvasható.

Címerfestő – Wikipédia

Ilyen kisebb változatok a fejedelmi ház fejedelemséget nem viselő tagjainak a címerein később is előfordulnak; de általában valamennyien a bővített címerformát használják. És csakis nekik volt ezt joguk használni, mert a címerbővítés kizárólag Rákóczi Zsigmondnak, az adománylevélben szintén megnevezett fenti fiainak s tőlük leszármazó egyenes utódainak szólt.

Éppen ezért nem értjük, mily jogon vette fel a kardot tartó koronás sassal bővített címert Felsővadászi Rákóczy Lajos báró, noha ő Zsigmondnak csupán unokafivére volt.

ismerje meg a címer

Zsigmond apjának, Jánosnak testvére volt György s ennek fia Lajos báró. A fejedelmi ágbeliek egyikének-másikának egész sor különböző formában metszett pecsétje volt. Rákóczi Pálnak fenti pecsétjén kívül ismerjük egy nyolcszögű keretes, rendkívül piciny gyűrűspecsétjét, szabályos címerképpel és P.

Fiának, Lászlónak a pecsétjei is többnyire szép kivitelűek. Egyik piciny gyűrűspecsétjén a félkerék ugyanúgy lebeg, mint atyjának országbírói pecsétjén.

Fent C. Szintén egész kicsiny másik gyűrűspecsétjén a pajzsbeli címerkép teljesen szabályos, de sisakdísz nincs; helyette fent csupán ötágú leveles korona foglal helyet. Ezek azonban csak nagyságra és abban különböznek egymástól, hogy a két kisebbiknek a körirata úgyszólván tisztán siglákból áll s belőle egyes címei is elmaradnak.

A RÁKÓCZIAK CÍMERE ÉS PECSÉTJEIK. | Turul | Kézikönyvtár

Egyiké, mely kizárólag főispáni pecsétje volt: C. A betűk értelme a legnagyobbiknak kétszer körbemenő, alig rövidített köriratából is kivehető. A páros címer közül az első a Rákóczi-család, mellette a második, feleségének, Nagymihályi Bánffy Erzsébetnek 54bástyán gyűrűt tartó, két szarkát ábrázoló címere; mindkettő külön-külön pajzsban.

Önálló pecsétjeinek egyikén családja címerének pajzsa fölött a C. Comitissa Elisabetha Rákóczi de Felső-Vadász kezdőbetűk olvashatók; egy másikon a sisakdísznélküli címert két ismerje meg a címer övezi. Volt egészen piciny gyűrűspecsétje is. László levelei, Kézirattára: Fol. Mint a köriratokon is látjuk, Rákóczi Pál országbíró és utódai grófi címmel élnek.

ismerje meg a címer

Grófságuk eredetét nem ismerjük. Róla diplomát a Királyi Könyvekben, vagy másutt feljegyzést nem találunk. Csupán gyakorlatot. Csak később, I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelemről tudjuk, hogy grófi rangot nyert I. Lipót királytól. Erről majd alább szólunk. Rákóczi Zsigmond fejedelem fia, György rendes és gyűrűspecsétjeinek fejedelemmé választásáig kilencféle változatát ismerjük.

A családi címer valamennyin pontosan fedi az adományozott bővített címert.

A pajzs tehát mindig vágott, a címeralakok ábrázolása és helyzete kifogástalan és a sisakdísz sem hiányzik soha. Ugyanez kisebb alakban is előfordul.

ismerje meg a címer

Fejedelemségre jutásával A hasított pajzs, közepén a sisakdísznélküli családi címert befoglaló szívpajzzsal, szabályos elrendezésben már mind a három erdélyi nemzet címerét felöleli.