FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE

Zárt ülést iroda

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

A képviselő-testület működése A képviselő-testület működése A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő, a képviselők névjegyzékének nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A Képviselő-testület ülései A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

  1. A képviselő-testületi ülés napirendje - július - ayurdent.hu
  2. A képviselő-testületi ülés napirendje -
  3. Képviselő-testületi ülés - október - ayurdent.hu
  4. Önkormányzati rendelet
  5. Совет единогласно проголосовал за бойкот всех коллективных мероприятий в ближайшие два дня.
  6. Képviselő-testület | ayurdent.hu
  7. Pilis - Közérdekű adatok - Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok IIA
  8. Társkereső iroda 60+

Alakuló ülés A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül köteles megtartani. A képviselő-testület alakuló ülésének napirendi pontjai az alábbiak: Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása; Tájékoztató a Polgármester választási ciklusra vonatkozó programjáról; Javaslat a Polgármester illetményének megállapítására; Javaslat az alpolgármester -ek megválasztására és illetménye -ük megállapítására; Javaslat a képviselő-testület bizottságai nevének és létszámának a meghatározására, a bizottságok tagjainak és elnökeinek a megválasztására, s ezeket követően a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló helyi rendelet módosítására.

zárt ülést iroda single malt brandenburg

Rendes ülés A képviselő-testület az általa elfogadott munkaterve szerint minden hónap utolsó csütörtökén Rendkívüli ülés A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának — a rendkívüli ülés indokát is tartalmazó — írásbeli indítványára.

Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni. A polgármester — az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül — köteles összehívni a rendkívüli ülést.

zárt ülést iroda kislemez u40 dortmund

A meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát és tervezett napirendjét. Rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni.

Akadályoztatása esetén az általa megbízott alpolgármester elnököl. A polgármester és az alpolgármesterek együttes akadályoztatása esetén az ülést a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke vezeti. Ha az ülés tartama alatt az elnök a Testület határozatképtelenségét állapítja meg, a továbbiakban a 3 bekezdésben foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a folytatólagos ülést a fennmaradó napirendi pont ok megtárgyalására hívja össze. Erről a Testület vita nélkül — egyszerű többséggel — dönt, egyúttal meghatározza a napirend pont tárgyalásának új időpontját.

A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze. A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan napirendi pont vehető fel, amely a rendkívüli ülés meghívójában szerepel.

Fogós közbesz. Szerző k : Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL. Kaltenecker Dániel

A Képviselő-testület összehívása A képviselő-testület üléseit a polgármester — az ülés elnöke — írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívót legalább 4 munkanappal az ülés előtt kell kézbesíteni, melyhez az írásos előterjesztéseket zárt ülést iroda kell.

Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

A polgármester és az alpolgármesterek egyidejű tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke látja el.

A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirendi pont tárgyának és előadójának megjelölését.

zárt ülést iroda egyedülálló férfiak flensburg

A képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot a helyben szokásos módon a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésével és az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével értesíteni kell.

Meghívottak A képviselő-testület ülésére meg kell hívni a képviselőket, a bizottságok nem képviselő tagjait, a jegyzőt, az aljegyzőt, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét, összehasonlítás portal ismerkedés nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, a napirendben érintett könyvvizsgálót, jogi képviselőt, intézményvezetőket és azon gazdasági társaság vezetőjét, amelyben az önkormányzat tulajdonos, az érdekképviseleti szervek, kamarák vezetőit az őket érintő kérdésekben, a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület képviselőjét a közbiztonságot, katasztrófavédelmet érintő napirendi pontokhoz.

Account Options

Az ülések nyilvánossága Zárt ülés Zárt ülést iroda képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi zárt ülést iroda kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett mezei utca találkozó érdekét sértené.

A zárt ülésen a Képviselő — testület tagjai, a jegyző, zárt ülést iroda aljegyző, továbbá meghívása esetén a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érint ő ügy napirendi pont tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.