A szamosszegi ragadványnevek rendszere^

Zvw ismerősök, PUPA FISHING & FILMS

Gyűjtési körülményeim nem tették lehetővé, hogy a ragadványnevek írásos-történeti anyagával zvw ismerősök foglalkozzam. A református egyház birtokában levő anyakönyvek, továbbá a Községi Tanács által rendelkezésemre bocsátott lakosság összeírások néhány jelentéktelen adat kivételével említést sem tesznek a ragadványnevekről. A református anyakönyvekből: Ujj Magyar Milák János; Róka Szabó Pál; Panyolai Badar András; Panyolai Koncz István; Ócsva Apáti Szabó Sándor.

A Scratch felületének ismerete.

De, mint más területről való adatok esetében, a szamosszegi adatokban is fönnáll az azonosítás bizonytalansága vö. VII, Alkalmam volt viszont az anyakönyvek alapján a hivatalos nevek családi és utónév statisztikáját ből összeállítani, amit a ragadványnevek szerepével kapcsolatban közölni is fogok a dolgozatban.

Oldal nyomtatása - Meglesett pillanatok

Az írásos-történeti anyag mellőzése a szinkrónia módszerét igényli ugyan, adataimnak az a sajátsága viszont, hogy gyakran 5 nemzedék emlékezetéből éj gyakorlatából valók, a diakrónia zvw ismerősök teszi szükségszerűvé.

Munkám így csak részben tud leíró jellegű lenni. I, 6 9 című dolgozatát, de ahol anyagom természete úgy kívánja, kellő indoklással el is térek ezektől. Névanyagomnak rendszere igényli ennek a következetlenségnek a megszüntetését. A jelenleg forgalomban levő melléknév, megkülönbözte tő név, belső keletkezésű név, gúnynév műszók viszonyra, szerepre, eredetre, érzelmi tartalomra, tehát szigorúan körülhatárolt területekre utalnak.

zvw ismerősök

A szamosszegi névanyag akármelyik egyede bír ezekkel a területekkel, s így indokolatlan és megtévesztő is volna egy rész-terület nevével jelölni az egészet. A ragadvány név terminus technikus a fönti műszókkal szemben csak általános sajátságra utal.

Rosszul látom vagy Magyarországon tényleg nincs jelen semmiféle "hookup culture"?

Ezért úgy gondolom, hogy lehet a főkategória jeleként alkalmazni, annál is inkább, mert benne a többi műszóval kifejezett részkategóriák jól megférnek. A zvw ismerősök ember ellentétben más községek lakosságával vö. VII, 86gúnynévnek tartja a ragadványneveket.

zvw ismerősök

Kajánul élvezi, ha másokat e néven neveznek, de zokon veszi, ha őt illetik hasonlóval. Hivatalos zvw ismerősök előtt viszont csak a megkülönböztetés kényszere miatt említik, akkor is mentegetőzve az esetleges sértésért. Fontos azonban megjegyezni, hogy a legfiatalabb nemzedék mai 8 0 évesek másképpen reagál a ragadványnevekre, zvw ismerősök az idősebb. Az újonnan keletkezett név miatt ezt ma csak fiatalok kapják kezdetben méltatlankodik a megnevezett, de egy idő után megszokja, tudomásul veszi.

Pattogós játék

Nem így az idősebb. Noha ölre nem megy miatta, sőt gyakran azt is rejtegeti és tagadja, különösen tekintélyesebb emberek, mint a pap, tanító, orvos stb. Modortalannak, tisztelet nem tudónak minősíti azokat, akik szükség nélkül használják ezeket a neveket. Talán egyik adatközlőm szavaival zvw ismerősök legpontosabban érzékeltetni a szamosszegi népnek a ragadványnevekhez való viszonyát:,?

Ez nem is sokáig várat magára, mert Szamosszegen ezek a nevek jelentik íratlan törvényekkel a honpolgárosodást olyannyira, hogy már szinte ez az egy tény izolálja nyelvileg a szomszédos falvaktól.

Naqykanliaa, november t. Kőrii, hogy a. A részvények átvétele iránti gondoskodás — úgymond — az igazgatóságnak törvén ea kötelességében áll, mert az igazgatósig in« ditvánvát a bíróság akkor sem hagyná bely-ben, ha azt a kőzgj ülés elfogadja is, hogy ha nem tudjak kimutatni, hogy as n részvények átvétele anyagilag biztositva van.

Az a néhány személy, illetve család, aki nem kapott nevet, kivételességét csupán annak köszönheti, hogy hivatalos nevének valamelyik eleme lényegesen elüt a község hagyományos névállományától pl. A szokatlan hangzású hivatalos nevet viszont elég nevetségesnek érzi a kákán is csomót kereső szamosszegi ember füle ahhoz, hogy alkalomadtán csúfolódásra is felhasználjad Burjánzanak itt a ragadványnevek.

  • Nyekiii 4 months ago Szerintem van olyan élethelyzet amiben teljesen elzárkozol a kapcsolatoktól mert annyira ki vagy merülve érzelmileg és az egyetlen dolog amire szükséged van az egy intim akár baráti kapcsolat.
  • Víz és esetleg egy szendvics a kurzusra A kurzusról Mit fogunk fotózni?

De nemcsak a személynevek területén, hanem a földrajzi nevek területén is. A község utcáinak pontosabban kerületeinek, terének, útkanyarulatainakis megvannak a sajátos elnevezései.

Ha érdeklődünk, magyarázattal is szolgál a hagyomány ezeknek a neveknek a keletkezési körülményeiről. Azzal próbálják indokolni kicsit szépítő szándékkal, hogy a sok azonos nevű gyereket az iskolában a-b-c betűkkel jelölték vö.

VadászFórum

De emellett az általánosító zvw ismerősök helytelen magyarázat mellett, az egyes nevek keletkezéséhez sokszor anekdota-számba menő történetet kanyarít a hagyomány. D e egyet mégis elárulnak: a ragadványnév nem közömbös a lakosság számára.

zvw ismerősök

És talán ez az oka a nevek buja szaporodásának. A ragadványnevek rendszere Régi és újabbkori személynév kutatásunk irodalmában szinte már hagyományossá vált az a rendszerezés, mely alapvető szempontul a nevek keletkezésének okát teszi meg, ami tulajdonképpen a nevek közszói jelentésén alapul.

LŐRiNCZE többször idézett művében találtam csupán olyan próbálkozást, mely ezen zvw ismerősök, a nevek formai sajátságait is igyekszik kategorizálni aszerint, hogy hány elemből tevődnek össze i.

#anyadolga

Pedig érezni lehet, hogy a hagyomány követése e téren határozottan terhes kutatóink számára. Ügy érzem, csak használok a személynév-kutatásnak azzal, ha gyűjtött anyagomnak rendszerezését szélesebb skálára helyezem annál, mint ezt az eddigi gyakorlat, valószínűleg az anyag szegénysége miatt, tette.

zvw ismerősök

Nagyszámú adatom lehetővé teszi, hogy részletesen szóljak a ragadványnevek használati formájáról, s az ezzel szorosan kapcsolódó funkció kérdéséről, a nevek keletkezésének okairól és n e m zvw ismerősök sorban a nevek szófaji sajátságairól.

Ezek a szempontok aztán meg is adják a névrendszer keretét. A ragadványnevek funkciója miatt ugyanis számításba kell venni az utónév keresztnév bizonyos sajátságait is, mert más a ragadványnév funkciója pl.

A szamosszegi ragadványnevek rendszere^

E módosítás figyelembevételével a következő használati formák találhatók a szamosszegi ragadványnév anyagában: 5 Különösen a legutóbbi években keletkezett ragadványneveknek van meg az a sajátságuk, hogy önállóan, a hivatalos név teljes mellőzésével használatosak.

Ritkán ugyan a régebben keletkezettek között is megtalálható ez a típus, de ilyenkor öröklődésre csak nagyon kivételes esetben van lehetőség.

Jellemzője e típusnak, hogy általában egyelemű. H zvw ismerősök ritkán mégis kételeműnek mutatkozik, az mindig jelzős szerkezet. Az e csoportba tartozó ragadványnevek használati köre elég zvw ismerősök. A családi és utónévhez való különböző viszonya miatt több altípusba sorolható, annál is inkább, mert az altípusok között lényeges funkcióbeli eltérések mutatkoznak. Ez a csoport kételeműséget mutat olyan módon, hogy a ragadványnévhez az utónév kapcsolódik kicsinyítő képzővel ellátott formában.

A teljes adattár A ragadványnevek eredete c.

zvw ismerősök

Balázs, Imre, Áronstb. Szamosszegen ez az általánosan használt hagyományos típus.

  • Сказала Николь Элли, забирая свои пожитки из шкафа.
  • Николь была заворожена Узлом: он неторопливо поворачивался, являя различные виды в гипнотизирующей последовательности.

Minden más, nem önálló használati formájú ragadványnevet csak e típus változatának kell tekintenünk. A három elemű neveknek ez a csoportja elég ritkán hallható, noha gyakorlatilag minden nem önálló használatú ragadványnév szerepelhet ilyen formában.

Használata azonban még ritka előfordulása ellenére is kétféleséget mutat. Ujabban ez a típus kevésbé használatos.