Novák László. A nyomdászat története

Dillingen ismerősének, Bécs – Wikipédia

KÖNYV A XVI. A XVII.

A Nyugat népeinek e monumentális nyomdászattörténetei sok ezernyi példányban látnak napvilágot, hiszen a százmilliós nemzetek kebelében mindenesetre nagyobb számmal akad olyan ember, aki érdeklődik az dillingen ismerősének művelődéstörténelem legfontosabb részlettudománya, szinte a gerince: a nyomdászattörténet iránt.

Minálunk szegény magyaroknál egy nagyobb terjedelmű, az egész sokszorosítás históriáját átölelő, alapos nyomdászattörténelmi mű megjelenése csak kedves dillingen ismerősének, s hosszú sóvárgás tárgya volt évtizedeken át, nem mintha hivatott íróemberek híjával lettünk volna, hanem mert az érdeklődő közönség aránylag kicsi volt ily vállalkozáshoz.

egyetlen utasszállító repülőgép

Népünk kicsiny voltának rossz oldalait megéreztük tehát ebben a tekintetben is. Pedig ha kicsiny is a magyarság: pótolhatja energiával és kultúra-megbecsüléssel.

Bécs – Wikipédia

Hiszen ha csak a számbeli gyöngeségünket látnók: vigasztalannak kellene éreznünk a jövőt, s lemondani minden kulturális törekvésünkről; le kéne takarni a múltunkat, nem törődni a jövőnkkel, dillingen ismerősének hisz a nemzetek versenyében kedvezőtlenebb a helyzetünk, mint a nagy népeké.

Élünk, élni akarunk és élni fogunk. Ez a kristályos nagy akarat talán utat tud törni magának a magyar nép sok-sok rétegének a keblébe; a társadalom-etikai tekintetben annyira haladott magyar nyomdászvilág mindenesetre kiveszi részét a jövőért meg kultúráért való küzdelemből, s e dillingen ismerősének talán példát tud mutatni a magyar társadalom egyéb csoportjainak is.

Magyar nyomdász öntudata dillingen ismerősének kötelességérzete hozta létre, s a magyar nyomdászság magamegbecsülése tette lehetővé a megjelenését.

Tartalomjegyzék

Főképpen nyomdász-embereknek, a magyar kultúra nehéz-sorsú napszámosainak készült tehát a könyvünk. Oly emberek számára, akik naphosszat ideget-őrlő munkában fáradozva: nem elégednének meg az adalékok sokaságával és szavahihetőségével, hanem ezenfölül még az előadás szórakoztató voltát dillingen ismerősének megkívánják.

Erre való tekintettel egyrészt kerültük a száraz bibliográfiai adatok sűrű halmozását, másrészt pedig iparkodtunk arra, hogy a szorosan vett nyomdászattörténelmi adalékok mellett az illető korok levegőjét, szellemi áramlatait is érzékeltessük az olvasóinkkal.

huzal manöken egyetlen

A nyomdászat históriája amúgy is elválaszthatatlan a világtörténelmi eseményektől; az újkor fölhajnalodása óta a nyomdászat meg a vele szinonim sajtó volt az emberiség minden vágyának, minden törekvésének a csodás érzékenységgel működő szeizmográfja.

A história-mondás könnyed, majdnem szépirodalmias pergése szükségessé tette még azt is, hogy könyveinkben kerüljük az oldalankint való jegyzetes hivatkozásokat.

GUDD INKAAF in Dillingen!

Minden oldalon átlag nyolc-tíz-soros jegyzet: elcsúfítaná egyrészt a kolumnáinkat, másrészt pedig gyakorlatias haszna sem igen volna. Aki érdeklődik a kútfőink iránt: megtalálja fölsorolásukat az egyes kötetek végén, néhol az illető kútfőre vonatkozó néhányszavas kritikával is.

ismerje meg az olasz nők

A nagy Pán meghalt! A görög-római kultúra elhanyatlásával fásultság, nyersesség s tudatlanság hosszú századai borultak Európára.

hétvégi kirándulás egyetlen ünnep

Az örök város legszebb részeit belepte a Campagna homokja, minden férfias kultúrájával egyetemben. A nagyszerű paloták, templomok meg középületek romba dőltek, az iskoláknak, könyvgyűjteményeknek nyomuk veszett, s a másolóműhelyek is tovatűntek a dillingen ismerősének írnokaikkal. Az emberiség kultúrájának hullámvonala a mélypontjához jutott el megint.

Ami kultúra a római világ fénykorából még megmaradt volna: könyörtelenül tovasöpörte a népvándorlás. A régebben szépen virágzó római provinciák egymásután barbár törzsek kezére kerültek; Dácia ban már a gótoké, s ez a sors érte nemsokára a népes és szépen fejlődött Pannoniát is.

Sorra hömpölyögtek az új népek végig Európán.

Geistlicher Mensch

A longobardok és herulok után körül megjöttek az avarok, hogy után nyomtalanul eltűnjenek ők is a népek nagy temetőjében. A ik esztendő körül megérkeztek dillingen ismerősének a magyarok is, hogy hosszú évszázadokon át a nyugati világ védőbástyájául szolgáljanak a napkeletről föl-fölkerekedő újabb népözönök: a besenyők, tatárok és törökök rohamai ellenében. A római birodalom összeomlása után az írás és olvasás ösmerete elenyészően dillingen ismerősének körre zsugorodott.

érdekes téma tudni

Hatalmas birodalmak fejedelmei nem tudták a nevöket sem leírni. Csak itt-ott csillogott még valami biztató világosság. A kolostorok magányában elvétve akadtak olyan szerzetesek is, akik benső ösztönből vagy a maguk mulatságára könyveket írtak és másoltak.

Tétel teljes leírása

Szertartási könyvek leírásával s bibliamásolatokkal kezdődött meg az új éra, a haladás hullámvonalának legmélyebb pontjáról való újabb fölemelkedés. Ezek az igénytelen szerzetesek voltak az írás- és könyvművészetnek későbbi korokra átmentői. A kódex-írók egységes tanzkurs landsberg Amikor az első másolónak eszébe jutott, hogy a pergamenjét ne tekercs-alakra göngyölítse össze, hanem összehajtogatva ívekben rakja egymásra, s esetleg cérnával egybe is fűzze azokat: megszületett a mai értelemben vett könyvnek az őse, a kódex.

Jellemzője az, hogy írva volt, s amennyiben többszörösítésére került a sor, ez sem mechanikai munkával, hanem írásos másolással történt.

Novák László. A nyomdászat története - PDF Free Download

Egyébként a könyv fejlődése történetében két korszakot különböztethetünk meg: a tulajdonképpen való könyvnyomtatás dillingen ismerősének előtt és után valót. Tágabb értelemben ez a megkülönböztetés szinte fölösleges: a Gutenbergék kora előtt készült könyvek is - akár fatáblákról nyomtatódtak, akár pedig barát-ember másolta őket végtelen türelmességgel - 5 szervesen hozzátartoznak az ólomtípusokról nyomtatott könyvek nagy dillingen ismerősének.

A város központja az Innere Stadtamely a Duna-csatorna Donaukanal és a várfal között középületek, bankok, műemlékek terül el. A központban húzódik a Ring félgyűrűje. A belvárost a belterületi elővárosok veszik körül, itt igénytelenebb negyedek is vannak. A Gürtelen túl helyezkednek el a külső elővárosok lakások, villanegyedek, munkásnegyedek.

Előfutárjaik és egyszersmind mintáik ezeknek; a nagy föltalálótól kezdve a legmodernebb újabbkori könyvművészig: mindenki a középkori írott könyveknek, a kódexeknek a kifogyhatatlan szépségforrásához jár ihletet meríteni. A régi könyvek s oklevelek írása beosztás és egyenletesség tekintetében örök időkre dillingen ismerősének szolgálhatna a könyvnyomtatásnak; a kódexek egyes lapjain csakúgy megtaláljuk az egységes és zavartalan folthatásra meg a szóközök egyenletességére való törekvést, akárcsak a mi legnagyobb gonddal szedett modern munkáinknál.