Német Demokratikus Köztársaság

Egységes párt erfurt ma

Késes támadás történt a németországi Erfurtban | Mandiner

A kommunista párt és politikai munkástanácsok Németországban [1] Az olasz munkásság nagyszabású forradalmi akciója, a készülő angol bányászsztrájk előrevetett árnyéka egy kissé háttérbe egységes párt erfurt ma a munkásság nemzetközi érdeklődésében a német eseményeket.

Mert igaz ugyan, hogy a legutolsó időben nem történt egyetlen egy olyan kimagasló jelentőségű esemény sem, mely szenzáció erejével hathatott volna, de a mozgalom egésze nyugodt, öntudatos és bátor léptekkel halad a forradalom felé.

A munkásság forradalmi konszolidációja: talán így lehetne legpontosabban megjelölni a mozgalomnak azt a szakaszát, melyben jelenleg a német munkásság van. Az öntudatos forradalmi erők kibontakoznak, lerázzák magukról azokat a hamis és félrevezető ideológiai takarókat, melyek eddig szabad mozgásukban gátolták őket, és forradalmi érettségük számára forradalmi szervezeti formákat keresnek: a pártot és a munkástanácsot.

A német munkásmozgalom előkészítő szakában mélyreható elvi eltérések mutatkoztak e két kérdés körül. A zavaros ítéletű ultraforradalmárok és opportunisták egyaránt szembehelyezték a proletariátus forradalmi küzdelmének [2] e két egyaránt nélkülözhetetlen szervét egymással. Sokan voltak, akik a munkástanáccsal akarták helyettesíteni a szerintük elavult pártformát a forradalom vezetésében és megszervezésében.

Tartalomjegyzék

Mások a régi — még a II. Internacionálé hagyományai szellemében [3] szerveződött — pártot és annak opportunista taktikáját igyekeztek összhangzásba hozni a munkástanáccsal. Most az elméleti vitának összes kérdéseit megoldásra vitte az élet. Megoldásra vitte a kommunista elmélet értelmében.

egységes párt erfurt ma augsburg általános ismerősök

A forradalom menete megteremtette a kommunista pártot. És mihelyt az elég erős és öntudatos lett a forradalom vezetésére, megindult a munkástanácsok szervezésére irányuló ellenállhatatlan erejű mozgalom. A munkásság minden forradalmi helyzetben csalhatatlan ösztönnel munkástanácsokat alapit. Ámde olyankor, amikor a kommunista párt még nem képes a vezetést kezébe ragadni, az opportunisták politikája következtében a mozgalom éle letörik, ellanyhul, elsekélyesedik, és a forradalmi helyzet elmúltával a már értelmetlenné vált munkástanácsok megszűnnek, vagy valami árnyékéletben tengődnek.

Novemberi forradalom, Kapp-puccs.

Navigációs menü

Egyedül a kommunista párt van hivatva forradalmi helyzeteket forradalmi módon kiaknázni, a forradalmi hangulatot öntudatosítani, a forradalmat permanenssé tenni. Mihelyt beállott ez az állapot, mihelyt a forradalmi krízis akuttá lett, rögtön kiderül, hogy a proletariátus egészének összefogására és szervezésére egyedül a munkástanács alkalmas.

egységes párt erfurt ma christian társkereső honlapon free

A régi szakszervezetek és pártok természetesen mindent megtesznek a mozgalom elfojtására és szabotálására. De a munkásság, ha szörnyű vérveszteségek árán is, megtanult már különbséget tenni szavak és tettek között; ha minden egyes esetben csak a régi vezetők tényleges árulása bizonyítja is csak igazán számára, melyik a helyes út, lassan mégis megismeri az utat, melyen járnia kell. És a német munkásság mostani öntudati és fejlettségi foka mellett éppen az ilyen akciók, éppen az ilyen szabotálási kísérletek [a] legjobb leckék a munkásságnak: végleg megtanulja, hogy kiben bízhatik, hogyan kell cselekvése forradalmi irányát intézményesen, szervezetileg biztosítani.

A lengyel ellenforradalomnak szállított fegyver- munícióküldemények feltartóztatása még mindig az a. Ami nyílt szavakban kifejezve annyit jelent, hogy a német burzsoázia lehető nagy árt akar kizsarolni az antantkapitalizmustól a semlegesség feladásáért.

Így természetesen az ellenőrzés ellenére vígan folynak a szállítások Lengyelország felé. A német vasutasszövetség bürokráciája pl. Drezdában tartott rendkívüli közgyűlésen kijelentette, hogy az amsterdami! Elismeri ugyan, hogy a kormány sem tartotta be a megállapodást ­ ezért felvilágosítást fog kérni a kormánytól. Az erfurti eset élesen megvilágítja a egységes párt erfurt ma munkásszervezetek és a forradalom viszonyát.

Az erfurti munkások az ellenőrzés szabotálása következtében kényszerültek erre a direkt akcióra.

egységes párt erfurt ma társkereső neuwied

A vasutasszövetség bürokratáinak közgyűlése pedig nyíltan megtagadta a szolidaritást az elbocsátott, bebörtönzött szaktársakkal. Természetes, hogy ennek következtében a kormány vérszemet kapott. Az üzemi tanácsok tagjainak elbocsátása nem állott meg Erfurtnál, hanem átterjedt Württembergre, Berlinre stb. A munkásság pedig kénytelen belátni, hogy csak maga segíthet magán. A chemnitzi és leipzigi vasúti üzemi tanácsok már általános konferenciát tartottak az igazi munkásellenőrzés védelme érdekében.

Az üzemi tanácsok képviselője az ellenőrző bizottságban pedig, miután több ízben hiába próbálta a bizottságot a szállítások tényleges ellenőrzésére rábírni, hosszan megindokolt nyilatkozatban szeptember án kilépett az ellenőrző bizottságból.

A szakszervezeti vezetők szövetsége egységes párt erfurt ma ellenforradalommal most már a vasutas tömegek előtt végleg le van leplezve. Egységes párt erfurt ma, hogy 22 éves társkereső kell a cselekvő szerveket megteremteni, ha nem akarnak spanyolfala lenni az ellenforradalom megszervezkedésének. Erfurt, Chemnitz, Leipzig példái aligha maradnak sokáig elszigetelt jelenségek.

Egyes helyeken a munkásság helyes forradalmi ösztönnel, direkt akciókkal segít magán.

egységes párt erfurt ma férfi özvegy keres nőt a házasság

Így szeptember én a borsigwaldei Jachmann-cég üzemi tanácsa rájött arra, hogy a cég titokban el akar szállíttatni háromezer gránátot. Ezeket a munkások megsemmisítették. A cégnek azonban sikerült a többi muníciót. Az üzemi tanácsok értesítették erről az ellenőrző bizottságot — mely, szokásához híven, nem csinált semmit.

Ilyen példák nagy száma világosítja. Az ilyen példák a legjobb iskolák az összefogó forradalmi szervezetek, a munkástanácsok szükségességének, nélkülözhetetlenségének megtanulására. A mozgalmak mindig mint a közvetlen ellenőrzés szerveinek megalakulásai indulnak meg.

A szovjetek átadták az ellenőrzést a nyugati szövetségeseknek Berlin nyugati városrészei fölött, míg az amerikai és brit csapatokat Türingiában és Osztfáliában váltották fel a szovjetek. A párt teljes egészében a szovjetekhez hű kommunisták befolyása alá került. A Szovjetuniónak azonban nem volt érdeke, hogy Európában újból egy egységes — immáron a nyugati szövetségi rendszerhez tartozó — Németország jelenjen meg, ezért saját megszállási övezetét elzárta a nyugati típusú változások elől. A belnémet határon fokozatosan kiépült a műszaki zár, a vasfüggöny. A szovjetek erre való válaszként keleten saját valutát adtak ki.

A napi szükségletek, az osztályharc pillanatnyi eseményei adják meg az első lökést. Csak akció közben derül ki, hogy a kérdéseket nem lehet egymástól elválasztani, hogy a szerveket össze kell kapcsolni, hogy az akciónak általános politikai jelleget kell adni.

A helyzet forradalmi állapotát legjobban jellemzi, hogy a legkülönbözőbb okokból indulnak meg az akciók. A muníciószállítás mellett ott szerepel a bérlevonás kérdése Württemberga munkanélküliségé berlini tüntetésa termelési eszközök elherdálásának, a termelés kapitalista szabotálásának kérdése.

egységes párt erfurt ma hogyan válasszuk ki a társkereső

Most többek közt a valutakérdés is belekapcsolódott azáltal, hogy kasseli üzemi tanácsok választmánya szeptember én az összes német bankok üzemi tanácsa útján akciót indított a valutaüzletek hatályos ellenőrzése érdekében stb.

Mindezek a mozgalmak a politikai munkástanácsok felállításának kérdésébe torkollnak bele. Nincs helyünk és módunk arra, hogy az erre vonatkozó adatokat még csak vázlatosan is ismertessük.

  1. Politikai programja[ szerkesztés ] A párt szinte teljesen ugyanazon az állásponton van, mint a Francia Kommunista Pártés előfordult, hogy a kommunista és munkáspártok találkozójára is meghívták de nem ment el, feltehetően az olyan antidemokratikus pártok jelenléte miatt, mint például az Észak Koreai Munkapárt.
  2. Német Demokratikus Köztársaság – Wikipédia

Csak egy pár példát hozunk fel. Így Münchenben, a fehér terror központjában két nagy üzem a Maffei és a Bayerische Motorwerke határozta el a munkástanácsok felállítását; Brémában a Egységes párt erfurt ma munkássága, Thüringenben 14 helynek nagyszámú üzeme, Erfurtban 9 üzem több mint 8 ezer munkással, Düsseldorfban a Phönix-művek 4 ezer munkással, Hannoverben a Continental Comp.

egységes párt erfurt ma oldal moszkvai találkozója

Wolff 5 ezer munkással stb. Chemnitzben pedig a körlet összes fennálló tanácsa elhatározta, hogy mindenütt megejti a választásokat és rövidesen konferenciára hívják össze az így megválasztott politikai munkástanácsokat.

Találatok (Balogh László AND Tiszaföldvár) | Arcanum Digitális Tudománytár

Ezt a mozgalmat szintén kizárólag a kommunista párt vezeti. Néhány nap múlva saját tömegeinek nyomása alatt kénytelen volt csatlakozni a kommunisták mozgalmához. Az US,P, különösen jobb szárnya, minden erejével szabotálja a mozgalmat.

Egyes helyeken a balszárny részt vesz az akcióban, de ilyenkor erősen a kommunisták vezetése alatt áll. Ami persze egységes párt erfurt ma akadályozza meg azt a tényt, hogy számos helyen berlini üzemek, Merseburg mégis övék legyen a többség a szavazásokon. A Scheidemannok pártja, az SPD, nyíltan ellentáll a mozgalomnak. Munkásai sok helyen távol tartják magukat a választásoktól. Így Berlinben a Bergmann-cég munkásából csak kétezer szavazott le, ugyanott a Borsignál ból csak Másutt viszont — a vezetők ellenére — együtt mennek a kommunistákkal, sőt olyan hírek is érkeznek, hogy nem egy üzemben az ő részekről gyengébb az ellentállás, mint a függetlenek részéről; hogy a többségi szociáldemokrata tömegek egy része még jobban leszakadt az áruló vezérekről, mint a függetlenek tömegei.

Persze azért az erjedés ott kevésbé szemmel látható, mint ezeknél.