Elon (a work in progress)

Po know polsku.

Tartalom

  Gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos know-how rendelkezésre bocsátása Udostępnianie technologii know-how w dziedzinie produktów farmaceutycznych tmClass Ipari tulajdonjogok, know-how és szerzői jogi értékesítési jogok, valamint ezek licenszeinek finanszírozása Finansowanie przemysłowych praw ochrony, usług know-how i praw utylizacyjnych z prawami autorskimi oraz licencjami do nich tmClass 1.

  po know polsku

  Licencje na prawa patentowe [21], na podobne prawa lub know-how [22], można uznać za konieczne dla realizacji koncentracji. EurLex-2 A már meglevő know-how-ra vonatkozó hozzáférési jogokat tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek alapján kell biztosítani Prawa dostępu do istniejącego know-how przyznaje się zgodnie ze sprawiedliwymi i niedyskryminującymi warunkami eurlex — üzleti kapcsolatok fejlesztése mindkét oldal gazdasági szereplői között, például a technológia és know-how átadása területén, — rozwoju więzi gospodarczych między podmiotami gospodarczymi obu Stron, np.

  Program po know polsku w większym stopniu koncentrował się na promocji wymiany doświadczeń i know-how niż rozwoju nowych technologii".

  po know polsku

  EurLex-2 a tüzelőanyag-fogyasztás optimalizálása az 1. EurLex-2 szabadalomhoz, know-how-hoz vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő joghoz való hozzáférés megszerzésének szükségessége és lehetősége e piacokon; wszelkie przypadki, w których zachodzi potrzeba i możliwość uzyskania dostępu do patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej na tych rynkach; EurLex-2 Európa esetében ezt a know-howt a LuxOpCo és kapcsolódó európai társaságai birtokolják és fejlesztik.

  W Europie wiedzę tę posiadają i rozwijają spółka LuxOpCo oraz powiązane z nią europejskie przedsiębiorstwa.

  po know polsku

  Eurlexq4 — Nie jest to kwestia znalezienia czasu lub odpowiedniej wiedzy.