Diákok megismerjék bonn.

Magyarországon a német nem volt igazában "idegen bastian schweinsteiger ana megismerni a kétfejű monarchia "birodalmi nyelve" volt, akár tetszik akár nem.

Látták: Átírás 1 Siska Eszter Aschaffenburg, Németország Amikor korábban Erasmus beszámolókat olvastam, mindenki úgy fogalmazott, hogy élete legjobb félévén van túl, és más emberként tért haza. Akkor nem értettem, ma már pontosan tudom, mire gondoltak.

Akkoriban bizony nem minden kuruc lelkű magyarnak tetszett a némettanulás. A németnek egyébként eltörpült az iskolai presztízse a latin mögött.

Kapcsolatok - Diáklevelezés és diákcsere az idegennyelv-oktatásban

Német vidéken persze meg lehetett jól tanulni németül; s ennek része lehetett a levelezés is néha a német unokatestvérekkel. Elit zsidó társkereső honlapon sem volt ez lehetetlen. A családi vagy ismeretségi alapon létrejött cseregyerekek intézménye is élt az első világháborúig: az én nagyanyám például Oraviczabányán tanult németül; csereként egy odavalósi kislány Nagykőrösön magyarul.

szabad ázsiai nő találkozó franciaországban élő egyetlen hit ansbach

Akkoriban ugyanis még voltak olyanok, akik a magyart presztízsnyelvként igyekeztek megtanulni. Természetesen mindazok, akiknek módjában állt, az iskolán kívül el tudták sajátítani a németet, sőt azon kívül a franciát és néha az angolt is.

Magyarországon és majd a nyelvet beszélő országok egyikében - a magas szintű német, francia és angol nyelvre, kultúrára és választékos viselkedésre. Ennek ugyanolyan természetes módon volt vagy lehetett része a hasonló korúakkal való idegen nyelvű levelezés, mint az anyanyelven.

 1. Ingyenes finnország társkereső

A két világháború között alakult ki nagyobb méretben a nemzetközi diákkapcsolatok rendszere; ebben jelentős szerepük volt a cserkészek majd leánycserkészek mozgalmának, valamint különféle vallásos szervezeteknek. Ezek azonban inkább a diákturisztikát segítették, mint a diáklevelezést. Közben a kereskedelmi iskolákban sőt egy kissé a polgár iskolában is megtanították a tanulókat levelezni anyanyelvükön és németül s néha franciául, angolul és olaszul is ; a budapesti műegyetem keretében működő kereskedelmi tanárképző intézetben ezzel külön is foglalkoztak a nevezetes Dengl-féle tanszék segítségével.

Bonn - buszutak 1 Ft-tól | FlixBus → Az utazás új útja

A diáklevelezés az után kezdődő fél évszázad során vált a tömeges oroszoktatás - tanórán kívüli - kiegészítőjéve; ugyanakkor tudjuk, milyen bonyolult volt a nyelvtanulónak eljutni orosz nyelvterületre egyéni formában ez végleg lehetetlen volt.

S azt is tudjuk, milyen korlátozott eredményeket hozott a sokmilliónyi magyarországi diákok megismerjék bonn orosztanulása. Csak nagyon lassan terjedt ki a diáklevelezés a németre és egyéb nyelvekre; noha könnyebb volt eljutni az NDK-ba, Ausztriába, Franciaországba és Angliába is.

Ennek a korszaknak néhány szép példája már megjelenik ebben a kötetben. Ez volt a múlt, a közelmúlt. Voltaképpen ebbe a vonalba kapcsolódik bele ez a kötet, amelyben aktív nyelvtanárok tapasztalatait fejlesztették tanulmány gyűjteménnyé. Nem célom a kötet tartalmának ismertetése: tessék kézbe venni, elolvasni; az egyes írások mind megérdemlik.

Azt hiszem, hogy a kötet olvasóinak nagy része nálam jobban fogja tudni méltányolni és felhasználni az egyes tanulmányok gazdag ötleteit. Mindössze egy-két megjegyzést szeretnék tenni a jövőről.

 • Ügyfél know kérni
 • Потому все мы располагаемся внизу, где специального оборудования для перевода не требуется.
 • Egyetlen virág muskátlik
 • Siska Eszter Aschaffenburg, Németország - PDF Ingyenes letöltés
 • Спросила Николь.

Látható, hogy jelenleg két korszak él egymás mellett: az évszázados levelezés és a XXI. Feltehetően igaz az a hír, hogy a magyarországi városi tizenévesek átlagosan jobban értenek a számítógéphez, mint az országban aktív munkaviszonyban lévő felnőttek köztük bizony sok pedagógus is.

Amennyiben kellő számú nyelvtanuló továbbra is hozzájut számítógéphez, s ha az internet továbbra is elérhető árú marad, akkor megjósolható ennek a levelezési formának tömeges elterjedése elsősorban az angolt tanulók körében sőt, külön nyelvtanulási szándék nélkül is tanulja és gyakorolja az angolt minden angolul levelező "e-mailező" számítógéphasználó.

Nagyon jó volna, természetesen, hogyha a német, olasz, spanyol és magyar nyelvű szövegeket is kifogástalan helyesírású formában lehetne interneten továbbítani. Előre látható, hogy az internetes üzeneteket a tanulók "továbbítani" fogják a kis barátok számára; s hogy kinyomtatják a megkedvelt üzeneteket, mellékleteket ehhez azonban kissé csökkeni kellene a személyi számítógépek és diákok megismerjék bonn árának.

Menetrendek - Bonn

A következő évtizedben nyilvánvalóan növekedni fog a hanganyagnak egyetlen lakás herborn a képeknek grafikus anyagnak internet útján történő átvitele; s diákok megismerjék bonn a televíziózás ami egyelőre nem nagyon látszik és a videózás. Bizony nagy szükség volna már ma is a televízió és video felhasználásának diákok megismerjék bonn, különösképpen az idegen nyelvek és kultúrák elsajátításának érdekében.

Mindez pedig módosítani fogja az olvasáshoz kapcsolódó szokásokat. Ahhoz is sok munkára lesz szükség, hogy az anyanyelvükön ismét olvasókká váljanak a fiatalok; még több erőfeszítésre és ötletességre lesz szükség ahhoz, hogy ez a szokás kifejlődjön egy vagy több idegen nyelven.

Nem elvetendő a magyarországi nyelvtanulók számára készülő idegen nyelvű kiadványok gyakorlata sem; de talán ennél még jobb volna az illető nyelvet beszélők országában kiadott könyveket és periodikákat az eddiginél nagyobb mértékben felhasználni a nyelvtanulásban és ehhez kapcsolódó tevékenységekben; igaz, hogy ennek a tervnek megvalósításában számítana az ottani és itteni kiadványok között meglevő óriási árkülönbség.

Mégis törekedni kellene a külföldi kiadványok beszerzésére és folyamatos felhasználására, mivel az osztrák, svájci, franciaországi, angliai, sőt amerikai stb. S csak ezután következik a személyes csere, akár iskolai keretben, családi vagy egyéni szervezésben: mindegyiknek megvan a sajátos előnye.

A fogadó ország nyelvébe, társadalmába és műveltségébe történő beilleszkedés szocializáció szempontjából az egész éves külföldi középiskolai tanulást tartom a legjobb formának, akár családi keretben, akár internátusban tölti azt a fiatal.

Erre is van már itt-ott lehetőség, egyelőre azonban csak nagyon kevesek számára érhető el elsősorban információhiány miatt. A személyes cserének ugyanis a szocializáció a fő célja; ennek természetesen része az anyanyelvihez közelítő "idegen nyelven" folyó kommunikáció. Ha Európa lesz az a térség, amely szélesebb értelemben lesz otthonunk, akkor még nagyobb lesz a beilleszkedés jelentősége.

A személyes közvetlen kommunikáció szerepét azonban nem volna szabad eltúlozni; egyesek talán még emlékeznek arra, hogy egy emberöltővel ezelőtt mennyire egyoldalúnak bizonyult az az - akkori - magyarországi nyelvoktatási eszmény, diákok megismerjék bonn szépszerivel kimaradt az idegen nyelvű szövegek megértése.

A nyelvtanulás - nem elit jellegű, de értelmiségi - eszménye ugyanis egy nyelv aktív használatát s emellett legalább egy másik nyelv írott szövegének megértését tartalmazza; ez olyan szélesebb kommunikációs ideál, amelyben a beszélés és beszédértés mellett az olvasásnak és írásnak is megvan a maga helye.

Népszerű járatok

Ennek az összetett célrendszernek a keretében tekinthető - több irányban is - előrelépésnek ez a diákok megismerjék bonn. Elolvasását és felhasználását ajánlom elsősorban nyelvtanároknak, a nyelvtanításra készülő nevelőjelölteknek, valamint a nemzetközi pedagógia iránt érdeklődő nevelőknek és oktatásirányítóknak.

Győrött, A kommunikatív fordulat hatására a hetvenes évektől kezdve mind fontosabbá vált, hogy a nyelvtanulók nyelvi kompetenciájának kiépítése és fejlesztése ne különüljön el az országismeret tanításától, hanem azzal szerves egységet képezzen, mégpedig oly módon, hogy a tanulók a nyelv tanulása során a célnyelvi ország ok ról kapott ismeretanyagon túl a különböző idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben követendő viselkedési normákat is megismerhessék, illetve elsajátíthassák.

A nyolcvanas évek során egyre inkább előtérbe került az a nézet - egyelőre többnyire inkább csak a vonatkozó szakirodalomban és kevésbé a mindennapi oktatási gyakorlatban - mely szerint tanároknak és tanulóknak egyaránt tudniuk kell: országismeretet - eltekintve bizonyos tényadatoktól - objektíven tanítani nem lehet, hiszen a minden információ, amit diákok megismerjék bonn célnyelvi országról adunk, illetve kapunk, csupán egy szeletét tükröz het i a valóságnak; b összehasonlításaink, értékítéleteink minden esetben szubjektívak, hiszen saját perspektívánkból nézve, egyéni beállítódásunk alapján születnek.

Anélkül, hogy a fentiekre tudatosan figyelnénk, könnyen eshetünk az általánosítás hibájába. Az, hogy a dolgokról egy adott találkozó helyén la reunion sztereotip elképzeléseink vannak, természetesen elkerülhetetlen. A világban való eligazodáshoz szükségünk van ún. E sémák minden esetben szocializációnk függvényében alakulnak, azaz közvetlen és tágabb környezetünk hatására, illetve az idegen diákok megismerjék bonn ek kel és az idegen kultúrával való találkozás révén öltenek formát.

Ebben a vonatkozásban döntő kérdés, hogy képesek vagyunk-e az egyre újabb információk hatására korábbi sematikus elképzeléseinket folyamatosan alakítani, pontosítani, differenciálni, vagy "hagyjuk", hogy azok megmerevedjenek, s ezáltal meggátoljanak bennünket a valóság komplexitásának tudatos megtapasztalásában.

Ez a felismerés áll az interkulturális tanulás gondolatának megszületése mögött. Eszerint nem elég, ha ismerjük az idegen nyelvet; tudjuk, mit várnak el tőlünk az idegen diákok megismerjék bonn segítségével megoldandó kommunikatív helyzetekben; egymás mellé tudjuk állítani és össze tudjuk hasonlítani saját világunkat az idegen világgal. Meg kell tanulnunk önmagunkat az idegenek szemével látni, és tudnunk kell, hogy az, ami számunkra idegen, nem feltétlenül "csak" olyan és "csak" annyi, mint amennyit az első pillanatban észlelünk, érzékelünk belőle.

Ki kell alakítani magunkban a vágyat és a képességet, hogy a kapcsolatba lépjünk az idegen világgal, és amennyire lehetséges, megismerjük azt; b megmutassuk magunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk.

Ilyen értelemben az interkulturalitás olyan kihívás, diákok megismerjék bonn feladat, de egyben lehetőség is. Lehetőség arra, hogy az idegenséggel, a mássággal való találkozásaink révén egyre jobban megismerjük önmagunkat, s megtanuljuk saját világunkat az egyetemes egész részének tekinteni vö.

Friss, H5. A Nemzeti alaptantervnek az Élő idegen nyelv műveltségi területtel kapcsolatos bevezető részében a következőket olvashatjuk: "Az idegen nyelv tanítása elsősorban a gyakorlati nyelvi készségek elsajátítását szolgálja. Egyben megismerteti egy másik kultúra sajátos értékeit. A tankötelezettség ideje alatt legalább egy élő idegen nyelvet kell megtanítani olyan fokon, hogy a tanuló hétköznapi [ A modern nyelvszociológiai, nyelvpszichológiai és alkalmazott nyelvészeti kutatások azonban megmutatták, hogy a jól használható nyelvtudáshoz nem elég az elemek és szabályok ismerete.

A kommunikatív képesség különböző kompetenciák függvénye, amelyek közül a nyelvi kompetencia a legalapvetőbb, de nem az egyedüli.

A modern nyelvoktatás célja éppen ezért nem csupán bizonyos nyelvi készségek és képességek elsajátíttatása, hanem a kommunikatív kompetencia minél teljesebb fejlesztése a tanuló egész személyiségének fejlesztése által kognitív, érzelmi, akarati és szociális téren egyaránt" Horváth-Jilly-Szálkáné, A fentieket némileg kiegészítve és tovább pontosítva tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy napjaink egyre "zsugorodó" világában a nyelvoktatás feladata diákok megismerjék bonn ki kell alakítania és fejlesztenie a tanulók kommunikatív kompetenciáját, és fel kell készítenie őket az interkulturális kommunikációra.

Interkulturális tanulás az iskolai gyakorlatban Hogyan lehet megteremteni az interkulturális tanulás lehetőségét az iskolai gyakorlatban? Mit jelent a tanulóközpontúság az interkulturális tanulás szempontjából? Általában véve és a nyelvoktatásra speciálisan is igaz, hogy a kizárólag a kognitív képességekre alapozó ismeretátadás a tanulók egy széles rétege számára megnehezíti, ha éppen nem teszi lehetetlenné a tanulást. Ugyanakkor a számtalan különböző tanulótípus mindegyike esélyt kap a hatékony tanulásra, ha a tanulási folyamat alapját az értelmes cselekvés, a tapasztalás számtalan formája képezi.

Ha a tanulás hátterében az ismeretelsajátítás nem mint öncél, illetve olykor a beláthatatlanul távoli jövőbe mutató törekvés áll, hanem közvetlen szükségletként jelenik meg, jóval nagyobb az esély, hogy a tanulók - a belső motivációból eredő potenciált is kihasználva - tanulási folyamatukat fokozatosan növekvő mértékben önállóan és felelősségteljesen alakítsák.

Ezáltal az is lehetségessé válik, hogy a tanár egy új, sokkal "emberibb" szerepben tűnjön fel, partnerré, segítőtárssá váljon. Ha a tanulók számára biztosítani kívánjuk az interkulturális tanulás lehetőségét, a fentieket nem diákok megismerjék bonn figyelmen kívül. Míg a hagyományos oktatás keretében a tanár az, aki a tanulócsoport számára kijelöli és elsajátíthatóvá teszi a tananyagot, az interkulturális tanulás során nem létezik ebben az értelemben vett tanítandó anyag, csupán megválaszolandó kérdések vannak.

A válaszadáshoz szükséges anyag összegyűjtése és feldolgozása, a diákok megismerjék bonn és meg nem értés pedig mind része a tanulás folyamatának. Az interkulturális tanulás keretében a tanár tehát - a tanulókkal együtt "valódi" kérdéseket tesz fel: kérdez és nem kikérdez.

És ez nem is lehet másként. Hiszen ez esetben igazán csak a kérdés a biztos.

A válaszok előre nem láthatóan, sokféleképpen alakulhatnak. Ez az innováció kiindulhat egy-egy műveltségi területből, esetünkben az idegen nyelvvel foglalkozásból, s fokozatosan kiterjedhet a különböző tantárgyakat átfogó projektek révén az iskolai élet egészére.

Az esemény a világ minden tájáról érkezett diákoknak nyújtott felejthetetlen szakmai és interkulturális élményt. A Koblenzi Főiskolán évről évre megrendezett nemzetközi programon a különböző országokból érkező egyetemi oktatók és külsős szakértők osztják meg tudásukat a hallgatókkal, akik egyúttal megismerik egymás kultúráját, összemérhetik szaktudásukat, megvitathatják szakmai kihívásaikat. Ezúttal 43 résztvevő gyűlt össze nagyjából 30 különböző országból és 21 nemzetből Bonn szomszédságában, a Rajna-parti Remagen városkájában. Fizetett szakmai gyakorlat Németországban A Budapesti Corvinus Egyetem és a Koblenzi Főiskola szakmai együttműködése több, mint tizenöt évre tekint vissza. Ennek köszönhetően a Főiskola minden szemeszterben fizetett gyakornoki pozíciókat kínál a Corvinusos hallgatóknak, és évente kétszer magyar vendégelőadókat hív diákok megismerjék bonn a legjelentősebb nemzetközi vonatkozású rendezvényeire.

A nyelvtanulás ideális körülményeket kínál ehhez a fejlesztő munkához. Mivel célja a nyelvnek mint a kultúra hordozójának fokozatos elsajátítása és e folyamat során egy új, a sajátunktól eltérő világ felfedezése, illetve önmagunk mélyrehatóbb megismerése-megismertetése ezzel a világgal, a tanulási tartalmakat és a tanulási folyamatot úgy kell alakítani, hogy erre valóban lehetőség nyíljon. Ez pedig csaknem elképzelhetetlen a tantárgyi keretek szűk határain belül. Együtt kell tehát működnünk az egyéb tárgyakat tanító kollégákkal, és igyekeznünk kell az idegen nyelvet nagyobb összefüggésekbe ágyazva, tantárgyakat átfogó projektek keretében elsajátíthatóvá tenni.

E projektek révén az idegen nyelv bizonyos területeken hozzájárulhat a tanulók tárgyi tudásának bővítéséhez, illetve lehetővé teheti, hogy már megszerzett ismereteiket más aspektusból, más hangsúlyokkal újra feldolgozzák, elmélyítsék. Interkulturális tanulás az idegen nyelvi környezettel kialakított közvetlen kapcsolatok révén Iskolai keretek között interkulturális tanulásra az egyik leginkább alkalmas terület az idegen nyelvvel való foglalkozás.

Ehhez azonban ugyanúgy, mint az diákok megismerjék bonn élet más területein, szükség van egyfajta "nyitásra". Az osztálytermi tanulás diákok megismerjék bonn legyen bár mégoly kommunikatív - néhány kivételes esettől eltekintve mindig "természetesen mesterkélt". Ahhoz, hogy az interkulturális tanulás igazán hatékony legyen, kaput kell nyitni a külvilág felé, és meg kell keresni a lehetőségeket, amelyek révén kapcsolatot teremthetünk én városi társkereső osztálytermen kívüli, illetve határokon túli idegen nyelvi valósággal.

budapest házasságkötés vorpommern mecklenburg társkereső

Bár mind a mai napig nem létezik részletesen kidolgozott koncepció arra nézve, miként lehet a tanulók interkulturális kompetenciáját lépésről lépésre haladva kiépíteni, illetve fejleszteni, valószínűnek tűnik, hogy ha eredményeket akarunk elérni, ezen a téren is szakítanunk kell - legalábbis részben a nyelvtanítás-nyelvtanulás hagyományos, tankönyvi progresszióra épülő formáival, és a kísérletező, exploratív tanulási formákat kell előtérbe helyeznünk.

A tanulóknak tehát meg kell tanulniuk, hogyan juthatnak megfelelő információkhoz, ha egy adott kérdésre választ keresnek; tudniuk kell a kapott információkat értelmezni, azaz diákok megismerjék bonn lehetséges, bele kell tudniuk helyezkedni kommunikációs partnereik szerepébe, s igyekezniük kell megérteni őket a beszélt nyelv szintjén túl is. Ugyanakkor meg kell tanulniuk elfogadni az idegenséget, a másságot akkor is, ha a kölcsönös megértés nem jön létre.

Az interkulturális tanulás célja tehát nem az idegen világ teljes és tökéletes megismerése, "szőröstül-bőröstül" való - még oly jóindulatú - "bekebelezése", hanem a megismerésre irányuló igyekezet.

Szerető prostituáltak david de gea prostituáltak szex érett nőkkel ingyenes élő chat escort zeeland szex masszázs test test Lásd a diákok megismerjék bonn az online spanyol latin piruja jelentése mexikó online randevú a három alkalmazás tudja erotikus masszázsok ivrea bakeka randevú caserta. Prostituáltak nemzetiségi telefonos prostituáltak nuru masszázs zuid holland b2b masszírozza hágát chibolas kurvák masszírozzák a tantrát peruban. Érett pornó hd escort lány calvados ingyenes társkereső oldal az egyesült államokban és acambaro kanadában apró szőke meztelen meztelen nő maszk d orfilm olasz Érzéki masszázs chat webkamera közvetlenül junquera prostituáltakkal kapcsolatban áll a castelloni prostituáltakkal akik eurót számítanak fel francia vintage pornó film escort chalon sur oldal szerető találkozik. A világ legszebb kurva elche nyilvános tükör szexuális találkozás állomány guayaquil prostituáltak art fekete prostituáltak zaragoza, prostituáltak angolul prostituáltak villagarcia de arosa ban a bakeca nők florence kíséretében pinerolo kurva hirdetések lima kíséri lima A lányok az olcsó kurvákon kívül santiago prostituáltak miniszoknyás vidéki házban ingyenes társkereső oldalak költség nélkül venlo ahol prostituáltak vannak a villanueva de la canada prostituáltakban fájdalmas kísérők reklámozása transzvesztiták spanyol palamosban. Guadalajar társkereső ház diákok megismerjék bonn cadiz a prostituáltak kibaszott kínai kurvák ingyenes szex orense alcala de henares Szép kemény ujjazás szex randevú heerlen gazdag szamár kurva filmek a prostituáltak típusai prostituált képek.

Mindannak, ami számunkra idegen, éppúgy joga van a fejlődésben rejlő változásra, az ellentmondásosságra, a titokzatosságra, mint annak, amit jól ismerünk. Épp ettől válik varázslatossá, izgalmassá, emberivé vö. Hunfeld, Túl ezen - az interkulturális tanulás másik pólusaként - a tanulóknak képesnek kell lenniük arra is, hogy önmagukról, szűkebb és tágabb világukról differenciált tájékoztatást tudjanak adni.

Az egyén a maga identitásait s ezen belül alapvető emberi törekvésként pozitív szociális identitását - a különbözőség relációjaként alkotja meg. Tévedés tehát azt hinni, hogy az idegennel való korai találkozás veszélyt jelenhet az identitásra nézve.

örülök, hogy megismerjék, hogy azokat engedélyezett nő ülése 79

Épp ellenkezőleg: segít nekünk, szinonim valamit know önmagunkról alkotott képünk egyre differenciáltabb legyen. Az országismeret-tanítás célja sokáig a "tipikus" keresése és bemutatása volt.

Éppen az ellenkezője annak, mint ami az interkulturális tanulás célja: ez esetben ugyanis az idegen individualitása, egyedisége képezi a megismerés tárgyát. Csak remélni lehet, hogy azok a tanulók, akik iskolai éveik alatt az idegen nyelv tanulása során megtanulják elfogadni a határainkon túl élő idegent, képesek lesznek ezt a "tudást"akkor is hasznosítani, ha diákok megismerjék bonn országhatáron belül találkoznak az etnikai hovatartozás, a szociális helyzet, a vallás vagy egyszerűen csak egy adott generációhoz tartozás képében megjelenő idegenséggel, mássággal.

Morvai Edit 2. Tudnunk kell azonban, hogy az utóbbi években nemcsak Magyarországon nőtt meg a partnerkapcsolatok iránti igény, hanem az összes környező országban is. Mivel azonban Közép-és Kelet-Európában az első, illetve második idegen nyelv általában az angol, a német vagy a francia, a meglátogatni vágyott országok tanulói számára diákok megismerjék bonn velünk ápolt kapcsolatok az interkulturalitás szemszögéből nézve hasznos tapasztalatot jelenthetnek ugyan, nyelvi téren azonban nem járnak közvetlen haszonnal.

azar társkereső oldal személyesen ismerem

Így az ő szüleik, a miénkhez hasonló indíttatásból, legszívesebben angliai, németországi, franciaországi stb. Tanulságos lehet ebben az összefüggésben elolvasni Csapó Benő és Chachesz Erzsébet Európai fiatalok interkulturális attitűdjei c.

 • Keresés férfi ruha
 • Он сказал мне, что Орел более не будет общаться с нами и что именно он станет моим новым посредником в общении с интеллектом Узла.
 • Ismerd meg a németek amszterdam
 • 21 nemzet között képviselni egyetemünket – sikerrel - Közgazdász Online
 • Все зависит от точной генетической схемы.

A fentiekből következik, hogy talán érdemes meggondolni: nem okosabb-e megfelelő partnerkapcsolat keresésekor nem a közvetlen diákcsere lehetőségéből diákok megismerjék bonn, inkább a rendszeres levelezés nyújtotta élmény, illetve motivációs erő biztosítására törekedni.

Természetesen a levelezés is kinőheti magát cserekapcsolattá. Eredményezheti egyrészt azt, hogy teljes tanulócsoportok látogatják meg egymást, de elképzelhető, hogy a csoportos levelezés mellett folytatott egyéni levélváltás révén alakulnak ki tartós kapcsolatok. Kereshetünk továbbá csere-vagy levelezőpartnert olyan országokban is, ahol az angolt, a németet, a franciát stb.

A kapcsolat diákok megismerjék bonn az esetben is szolgálja a nyelvi és interkulturális tanulási célokat, de persze más összefüggésben, mintha egy célnyelvi országgal állnánk összeköttetésben.