I. István magyar király

Egységes párt bautzen

Budai Napló, Buda érdekeit a várospolitika, a közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság.

Budai Napló, 1929 (26. évfolyam, 936-978. szám)

Előfizetése egy évre 24 pengő, félévre 12 pengő. Egy szám 50 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal ; I. Délután 5—7-ig.

Telefon : — Szövegsor ára 4 pengő. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. A hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. A legnehezebb kérdés A budai vár Nehéz ezt a kérdést.

Bácskiskunmegyei Népújság, július (5. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Budavára, bármennyire is megál­dotta a természet gyönyörű fekvéssel és pompás kilátással, távolról. A Vár már nem vár, nem is óváros, de nem is lüktető szíve a fővárosnak.

Leszámítva néhány re­mek középületét, — ahány, annyi stí­lus — és leszámítva hangulatos ma­gánpalotáit, benne általában a közép- szerűség, néhány utcájában pedig egyenesen a kispolgári vékony pénzű- ség uralkodik.

Tovább Anyavállalatunk a ZF Friedrichshafen AG A ZF egy globális technológiai vállalat, amely személygépkocsik, haszongépjárművek és ipari technológiák számára szállít rendszereket, elősegítve a mobilitás következő generációját. A ZF lehetővé teszi a járműveknek, hogy lássanak, gondolkodjanak és cselekedjenek. A négy technológiai területen — Vehicle Motion Control, Integrated Safety, Automated Driving és Electric Mobility — a ZF átfogó termék- és szoftvermegoldásokat kínál a már működő járműgyártók és az újonnan megjelenő szállítási és mobilitási szolgáltatók számára. A ZF különféle járműveket elektrifikál. Termékeivel a vállalat hozzájárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez és a klímavédelemhez.

Tekintve ezt az összevisszaságot, amely összehangolás, kiegyenlítés és egységes párt bautzen is szigorú és céltudatos tervszerűség után kiált, ihletett városrendezőre volna égetően szükség, aki a Vár építkezését helyes irányba téríti, a Vár külső képe további ron­tásának, amíg nem késő, gátat vet és aki meg tud indítani a Várban mi­előbb egy oly építkezési — átalakító, megújító — folyamatot, amely Buda­vára visszavételének éves, ra tervezett világünnepére már eredmé­nyekkel örvendeztethetne országot- világot.

A hátralévő hét esztendő a Vár képének nagyobbmértékű átalakítá­sához talán kevés. Az állam, a székes- főváros, az egyház takarékoskodni kénytelen. A magánosok helyzete sem rózsás.

Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. július (5. évfolyam, 69-94. szám)

Mert a rendkívüli, ideiglenes ház- adómentességről szóló XXIX. Hiába ad ez a te. Egy oly 30 éves adómentesség is nagyjá­ban tárgytalan a Várban, amely oly új házaknak jár ki, amelyek város- rendezési okokból lebontott épület he­lyére emeltetnek, mert ments Isten attól, hogy a Várban ily városrende­zési bontások áldozataivá váljanak egész házsorok. A törvény a fentebb említett jö- j vedelemtöbblet utáni 30 éves adómen- j tesség közelebbi feltételeinek megha- tarozását különösen, hogy az milyen j átalakítás esetében legyen igónyel- j hető, pénzügyminiszteri rendeletre í bízza.

Legfeljebb egy ily rendelet ír- : hatná tehát elő, hogy adott esetben j az épület külseje is miként fessen, i illetve ily rendelettel lehetne csak! Budán, 1Q2Q október 14! AUIK nem legyezte!!

  • Magyar Hírlap,
  • I. István magyar király – Wikipédia
  • Budai Napló, ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Bácskiskunmegyei Népújság,
  • Kutatás a nemi nő férfi

I A napisajtó szóvátette, hogy az új fővárosi törvényt egységes párt bautzen ér- I tekezieten a főpolgármester által meghívott országgyűlési képvise­lők és főrendiházi tagok közül hárman: Bárczy István v. Kozma Jenő nem csináltak jegy­zeteket, tehát ismerték már a tör- i vény javaslat tervezetét. Hát —! Igaz, j hogy ezeket az urakat meghitt! Elítélendő cselekedet, hogy í értékes tudásukat és tap ászt ala-! Csakhogy I — és itt ismét engedelmet kérünk [ — eltekintve attól a ember­től, aki már tudja, hogy az új törvény miatt talán soha többé nem jut be a városi közgyűlésbe, I — a polgárság nagy többségének I I éppen az szolgál megnyugtatá- I sül, hogy ennek a törvény javas- : latnak a megszerkesztésében ép- I pen ez a három vezérember vett j aktive részt, — akik igazán tud- j ják, hogy a városházán egységes párt bautzen van i szükség, — a tanács és az egész!

keres női találkozó

Egy-két év előtt I még Bárczy István volt a polgár- í mesterek mintaképe a most fel- I zúdulok szemében — és ha ő mondja, hogy a mai törvény el- ; avult, rossz, új kell helyébe és — ugyanezt bizonyítja Bódy Tiva- j dar is, — akkor ez a berzenkedő, i halálra ítélt társaság is elhihetné, ahogy azt a polgárság is szívesen elhiszi. Hossz tróíaszámba menne annak a kérdésnek még a felte­vése is, hogy Kozma Jenő előtt még nagy jövő áll, munkabírása teljé­ben van, várospolitikai érzékét még ellenfelei is elismerik és ép­pen ezért nem tehető fel róla, hogy olyan törvényt szerkeszt, amellyel esetleg őt sújthatják el­lenfelei, ha uralomra kerülnek!

Magyar Hírlap, 1989. december (22. évfolyam, 283-306. szám)

Érthető, hogy — az a kétszáz ki­maradó ember most az egész vá­rost, de az egész országot harcba szeretné vinni egyetlen hoyerswerda törvénytervezet ellen, — és menteni a mandátu­mát, — hogy Friedrich István ismét szeretne felvonulni belát­hatatlan tömegek élén, csakhogy azok a jó, lobbanékony idők el­múltak régen és a polgárság nagy tömegei ma megbíznak a Bárczyakban, Bódyakban, Koz­mákban és föltétlenül megbíznak Ripka Ferenc főpolgármester be­csületes, jó szándékában.

Ezen a mai lehetetlen, demagóg helyze­ten változtam kell, — ezen a vá­roson segíteni kell és éppen ezért nem csináltak jegyzeteket sem Bárczy, sem Bódy — sem Kozma.

társkereső keresztül inserat

Dubonai Pál. Iskola, ahol nem tanítanak. A vi­lágháború idején, amikor minden té­nyező igyekezett azokat a sebeket gyó­gyítani, amiket a háború ütött: — de főleg a nagy összeomlás után, amikor ezrével menekültek véreink a megszál­lott területekről, város és állam, va­lami ideiglenes elhelyezésükről kellett hogy gondoskodjon. A III. Egy évtizednek kellett elmúlnia, hogy e téren valami rend álljon be, a menekültek elhelyezked­jenek és a középületek visszakerülje­nek azok kezébe és arra a célra, ame­lyek számára épültek.

Magyar Hírlap, december ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Ez volt a sorsa a III. Egységes párt bautzen régi gazdag, nagy Budapest bizo­nyára szó nélkül a saját költségén állíttatta volna helyre ezt az iskolát, de ma néhány százezer pengő nagy összeg, állam és város egyaránt egységes párt bautzen tudja adni. Mintegy három év óta folyik az alkuvás állam és város kö­zött, hogy a helyreállítás költségeit ki viselje és állandóan napirenden tart­ják ezt a kérdést a III.

Nem mint párt­kérdést, hanem mint kerületi kérdést kezelte ezt a kormánypárt és ezen az értekezleten, amelyen csak a szociál­demokrata párt nem vett részt, meg­bízták Yörösvár-y Miklós dr.

vicces single taken meme

Purébl Győző dr. Azt Mátyás ki­rály sziléziai helytartója, Stein György, tényleg ban készít­tette; hogy pedig a nagy király arcvonásai híven legyenek feltün­tetve, a szobrászt Budára küldte, ahol művét a király színe előtt fe­jezte be.

találkozó a fiatal fogyatékkal nő

Az eredeti szobor tehát ban Budán kapta végleges művészi megmintázását. Ezt ke­vesen tudják, de ezt kell a nagy­világnak megtudnia. Az az erkölcsi töke, amelyet a törökverő Hunyadiak gyűjtöttek nemzetünknek és amelyet Mohács elvérzett hősei, Szigetvár, Kőszeg, Drégely, Eger védői Öregbítettek, nemzedékről nemzedékre ott élt súlyos egységes párt bautzen tudataként a ke­resztény Nyugat lelkében és hogy ez ban végre megmozdult és Buda visszavételével egy régi er­kölcsi adósságát rótta le, ebben az erkölcsi világrend diadalát kell látnunk, a keresztény Nyugatért küzdő-vérző Hunyadiak, Zrínyiek és más hőseink ércnél maradan­dóbb emlékének gyümölcsét, Szeretnők, hogy az ra ter­vezett budavári emlékünnepen ez a gondolat kidomboríttassék.

Nem vagyunk hívei a kész ter­vek, illetve kivitelük elhallgatásá­nak. De trianoni elhagyatottsá- gunkba. Ince pápa, balra pedig Huny ad vére emlékművét, székelykevei Christian Rezső dr.

Akik nap-nap után utaznak a Egységes párt bautzen vonalon, Bódy Tivadartól, a vasúit vezérétőú kedves, meglepő' ajándékot kaptak: az akvinkumi állomás tiszta görög stílusban tar­tott állomásépületét. Mintha csak a nemsokára kibővítendő múzeum előcsarnokában érezné magát mindenki, amikor komoly társkereső 974 pompásan tagozott, klasszikus épület fényes- zománcú termeibe lép.

A múzeum- látogató idegen szemének valósá­gos gyönyörűség a helyes, ará­nyos, nemesvonalú oszlopokkal kö­rülszegélyezett állomásépület. És Iám!

Hogy mit tesz a ruha: mintha az akvinkumi állomáson fel- és leszállók száma meggyara­podott és mintha az átlagkülse­jük is javult és emelkedett volna. Milyen műérzék lakhatik ab­ban az emberben, aki a rendsze­rint legköznapibb egységes párt bautzen állo­mási épület helyén egy szem- és lélekderítő alkotást akart és tu­dott teremteni.

ego társkereső

És a boldog közönség — ez az egyébként lehangolt embersereg —- a szép ház ingerére máris ál­modozni kezd. Híre jár, hogy Bódy Tivadar a most lerakott kettős egységes párt bautzen tízperces közlekedést indít és ez­zel megajándékozza utasait azzal, ami nekik a legértékesebb: a nap­nak utáni idővel.

Tartalomjegyzék

Az a töltés mellé kanyarodó sínpár már azért van. És éltetik és a nagy tervekhez erőt, egészséget kívánnak a szép­érzékéi, a nagylelkű, a praktikus eszű vezérigazgatónak: Bódy Marokkói nők társkereső. Bizonyára imádkoznak is érte!

De írják nekünk a hegyvidék­ről is, az Istenhegyi-út melléké­ről, hogy ott gyarapodik a világ szépségben és földi javakban. Bódy Tivadar erős akarata, erős keze ott otyan arányú köz­munkát tudott megindítani, amely egy elmaradt századot pótol. A Svábhegy hangulatos poéziséhez most írja a szépprózát. Utak épül­nek, sikátorok tágulnak, szépül­nek, új kilátsok nyílnak.

meeting nő guediawaye

Üj életre kél a hegy!