Új Szó, 1961. november (14. évfolyam, 303-332.szám)

Helyszíni találkozón liegeois

Fejérpataky László olvassa S z e n t k l á r a y Jenő lev. Schwarcz Gyula lev. Horváth Géza 1.

ft R T E 8 í T Ö J E

Konkoly Miklós t. K i v o n a t b a n így : A mult évben első terveit mutattam be egy nagyobb szabású munkának, melynek ezélja az állócsillagok a földre sugárzott összes energiájának mechanikai mértékben való meghatározása. A munka annyival fontosabb, minthogy egyidejű elméleti vizsgálódások kiderítették, hogy ez helyszíni találkozón liegeois, tisztán a spektrum tanulmányozása által, az égi testek hőmérséklete és photospharáik nyomása is kiszámítható, a mi által anyaguk állapota teljesen flirt helyszíni találkozón liegeois oda van határozva.

Ez végső lépés azonban még nehézséggel helyszíni találkozón liegeois, mert az állócsillagok távolságairól vajmi keveset tudunk. Ha sikeriilend, pontos megfigyelések által a csillag spektrumát külön választani pliotosphâràjânak spektrumától, úgy a hőmérséklet-meghatározás, függetlenül a távolságtól is, eszközölhető lesz.

helyszíni találkozón liegeois

Kövesligethy Radó eddig 34 első, másod és másod-harmadrendű csillagot észlelt ezen értelemben. A számításoknál a légkör és valamennyi használt műszer absorptiója tekintetbe volt véve. Tán nem 5 lesz érdektelen az eddig talált legnagyobb és legkisebb sugárzó energiát felhozni. Ha a csillagoknak földünket érő sugárnyalábját egy spektrummá szétbontva gondoljuk, mely Q és végtelen hullámhosszúság közt terjed ki, mely tehát a látható részen kivűl az összes láthatatlan részeket is magába foglalja, és ha ezen teljes spektrum összes mechanikai erélyét a légkörön kivűl keressük, akkor Sirius helyszíni találkozón liegeois négyzet antimeteren- és másodperczenként 62 milligramm millimétert, X Cassiopeiae számára ellenben 4 miíligrammillimetert találunk.

Meg kell még jegyeznem, hogy a látható spektrum energiája nem szükségkép arányos az összes energiával.

Ezenkívül foglalkoztunk a déli öv spektroskopikus átkutatásával, mely munka befejezéséhez már nagyon közel áll. Eddig csillagnak spektruma van meghatározva; figyelemmel kisértük továbbá ß Lyrae sim nem tud flörtölni 7 Cassiopeiae, valamint az Orion csillagait is, melyek spektrumában rohamos, határozottan korszaki jellemű változások mutatkoznak.

Az üstökösök természetére vonatkozó ismereteink ez évben kevéssé gyarapodtak, noha három ily égi test volt látható.

helyszíni találkozón liegeois

De mindannyi oly gyenge volt, hogy spektral analytikus vizsgálódásokra gondolni sem lehetett. Ennél érdekesebbek azon észleletek, melyek a Plejad-csillagok sugárzóenergiájának, s ennélfogva hőmérsékletöknek meghatározását engedik meg.

ft R T E 8 í T Ö J E - PDF Free Download

A módszer ez esetben elüt a szokottól, a mennyiben ez a czél gyengébb csillagoknál egyidejű helyszíni találkozón liegeois és színmeghatározás útján érhető el. Egy spektral photometrikus összehasonlítás történt a hold Tycho Krater és Mare Imbrium nevű hegyes illetve lapályos képződményei között; ebből kitűnik, hogy a síkságok tetemes mértékben nyelik el a rájok eső napfény vörös sugarait, miből színök zöldes árnyalata könnyen magyarázható.

helyszíni találkozón liegeois

Végre két ritka tüneményről kell még említést tennem, melyeket hosszabb időn át észlelhetni alkalmunk volt : az Helyszíni találkozón liegeois nagy ködében, és az Orion-csillagzatban feltűnt új csillag. Az elsőt szeptember 4-től egész október 5-ig észleltük, a másodikat deczember étől fogva. Az Andromeda új csillaga, mely valószínűleg augusztus én villant fel, eleinte narancs vörösesszínű volt, azután gyenge vörhenyesbe ment át, melyben a zöldnek nyoma is látszott.

Új Szó, november ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Későbben színét az úgynevezett fehér csillagok színétől nem lehetett megkülönböztetni. Spektrumában a kevesbbé törékeny részek bírtak feltűnő fényerővel és kiterjedéssel, mig az ibolya részek egészen hiányoztak.

A hydrogen valamint a helium fényes vonalait, több ízben láttuk ; roppant szélesek voltak, de fényök gyengeségénél fogva alig domborodtak ki a folytonos spektrumból. A sürtin eszközölt photometrikus mérésekből kitűnt, hogy a csillag fénymaximumát szeptember 5-én érte el, mikor nagyságú volt ; egy másodlagos maximum mutatkozik szeptember én.

Ez időtől fogva rohamosan apad a csillag fénye szeptember ig, 6 innen pedig mindinkább lassúdó mértékben október 5-ig, mely napon már csak a legnagyobb figyelemmel volt észrevehető. Az Orion új csillagának fényéről még keveset mondhatni ; 6-od nagyságú s mély vörös narancs színnel bir. Spektruma majdnem egészen egyezik a Herculiséval ; sötét, széles, az ibolya felé élesen határolt sávokból áll, melyek között a helium és valószínűleg magnesium fényes vonala tttnik ki.

Műszergytijteményünk egy igen érzékeny Deprez-d'Arsonval-féle galvanometer és egy tangens boussolával szaporodott; a volt heliograph 3 hüvelykes objektivét egy azimutális távcsővé szereltük fel, és berendeztünk egy új meteoroskopot, valamint egy csillagspektroskopot kizárólag fényképészeti czélokra.

Ezeken kivül az observatorium még néhány kisebb, mellék készülékekkel gyarapodott. Gruber Lajos, kir. Eötvös Loránd r.

A számadások megvizsgálására S z t o c z e k József, g r ó f Széchenyi Béla és Zichy A n t a l igazgató t a g o k k é r e t n e k fel.

helyszíni találkozón liegeois

Szerencsém van az Helyszíni találkozón liegeois k a d é m i a v a g y o n á helyszíni találkozón liegeois a k állásáról az ik év v é g é nvalamint az ik évi bevételeiről és kiadásairól szóló jelentésemet ezennel bemutatni.

Az A k a d é m i a vagyona végén. A M a g y a r Földhitelintézet által J l i g ugyanis Mindkét tételben az A k a d é m i a palotájának és bérházának értéke kerekszám egy millió forintba van fölvéve.

helyszíni találkozón liegeois

A z Akadémia egyéb ingatlan birtokai közül az ik év adattak : a A Bük-féle alapítványhoz tartozó bihiirmegyei erdőbirtok b A Román-féle alapítványhoz tartozó 18, f r t r a becsült ingatlanokból egyes részek, melyekért eddig 10, frt 13 kr.