Látszó capris nagy ember. Előre, december (9. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Előre, Horatiu láncú mérnök kőolajipari miniszterhelyettes nyilatkozata 5.

látszó capris nagy ember

Városi és falusi dolgozóink örömmel fogadták az újabb árleszállítás hírét. Mi tette lehetővé az idei második árleszállítást?

Dolgozóink lelkes igye­kezete, erőfeszítéseik a népgazdaság minél gyorsabb ütemű fejlesztéséért, a nehézipar kiépítéséért, a közszük­ségleti iparcikkek és a mezőgazdasá­gi termeiés növeléséért. A vajdahu­nyadi óriásiizemtől a legkisebb faluig, a munkásosztály pártjának irányításá­val lendületes országépitő munka fo­lyik mindenütt.

Első ötéves tervünk során dolgozóink mindennapi sikerek­kel, jó munkájukkal bizonyították be, hogy szívügyük a szocializmus felépí­tése. Az árcsökkentésről szóló miniszter­­tanácsi határozat kiemeli, hogy ebben az esztendőben újabb sikereket értünk el a népgazdaság továbbfejlesztésé­ben. Újságjaink, rádióállomásaink egy­más után adják hírül dolgozóink nagy­szerű munkagyőzelmeit.

Az erdőszent­­györgyi hőerőműnél nemrégiben újabb gépcsoport lépett üzembe, Doicestin áramot ad már valamennyi gépcsoport s nemsokára megkezdi termelését a borzesti hőerőmű is.

A békási vizierő­­mü alagutjánál már csak nehány mé­ter választja el egymástól a két élen­járó brigádot.

A Magyar Autonóm Tartományban újabb lignitbánya kezd­te meg a termelést. Az egyes iparágak egymással versengve igyekeznek mi­nél előbb jelenteni a pártnak: elké­szültek ötéves tervükkel. A kötöítáru- és készruhaipar főigazgatósága jelen­tette, hogy az iparág már október vé­gére összértékben befejezte ötéves ter­vét. Tizenegy hónap alatt teljesítették ez évi tervfeladataikat a vegyipar dol­gozói.

Mezőgazdasági dolgozóink a tervben előirányzott 9.

Évről évre növekednek a pénzbeli felhalmozások. Ebben az esztendőben az egész országot átfogó nagy moz­galom indult a terven felüli felhalmo­zások növeléséért s a mozgalom ered­ményeként újabb százmilliókkal gyara­podott dolgozó népünk közös vagyo­na. A népgazdaság fejlesztésében el­ért eredményekkel párhuzamosan népi demokratikus államunk mind nagyobb és nagyobb összegeket tud fordítani a gazdasági tevékenység s a társadalmi­kulturális akciók pénzellátására.

Ezeket a sikereket összegezi a mi­nisztertanácsi határozat, amikor hang­súlyozza, hogy a városi és falusi dol­gozók, élükön a munkásosztállyal — a Román Munkáspárt vezetésével — a-r ipari termelés nő keres férfit határ­idő előtt, november első felében már teljesítették első ötéves tervüket.

Ezeknek a sikereknek a gyümölcse az idei második árleszállítás. A Mi­nisztertanács határozata értelmében december 5-től kezdve 5—24 százalék­kal olcsóbban vásárolhatunk gyapjú­szövetből készült férfi ruházati cikke­ket, s 5—20 százalékkal olcsóbban női télikabátot, felöltőt kosztümöt látszó capris nagy ember más ruhafélét.

Az áprilisi árleszállítás szin­tén lényegesen csökkentette a készru­hák kiskereskedelmi árát. Úgyszintén ebben az esztendőben most már má­sodszor. A látszó capris nagy ember értelmében ol­csóbb leit egész sor más közszükség­leti cikk is. Dolgozóink megelégedéssel fogadták a mostani árleszállítást, mert saját munkájuk, erőfeszítéseik eredményét látják benne.

A határozat rámutat arra. Nincs olyan gyár, vagy üzem, ahol 5 kérni tudni lennének ki nem akná­zott lehetőségei a termelés emelésének, tökéletesítésének. Nincs olyan munka­hely. Nincs olyan vállalat, ahol ne lehetne sikerrel alkalmazni a fejlett munkamódszere­ket, az élenjárók tapasztalatait.

Nincs olyan állami gazdaság, kollektív gaz­daság vagy társulás, ahol ne volna ezernyi útja. Nincs egyetlen látszó capris nagy ember, vagy dolgozó paraszt, technikus, vagy agronómus.

látszó capris nagy ember

Nagy kiaknázatlan lehetőségeket fe­dezhetnek fel társkereső münchen üzemben, ha pél­dául alaposan megvizsgálják a terme­lés ütemességének kérdését, valamint a folyamatos műszaki-anyagi ellátás problémáját. Az üzemanyagok és más anyagok fogyasztási normájának be­tartása, a munkafegyelem megerősíté­se.

Különösen nagy erőtartalékok rejle­nek a szocialista munkaversenyekben. Csak egyetlen kérdésnek is — például a versenyeredmények folyamatos nyil­vántartása és közlése, az élenjárók népszerűsítése — jobb megoldása, megszervezése komoly hozzájárulást hozhat ahhoz, hogy emeljük a terme­lékenységet és csökkentsük az önkölt­séget.

Előre, 1955. december (9. évfolyam, 2524-2551. szám)

Nem kevésbé jelentős rejtett erőfor­rások várnak feltárásra mezőgazdasá­gunkban is, az agrotechnikai előírások minél szélesebbkörü alkalmazása, a fejlett termesztési módszerek nagyobb­­méreíü alkalmazása, a mezőgazdasági gépállomány ésszerűbb kihasználása révén.

Váltsuk hát tettekké ezeket a nagy lehetőségeket! Most, az egész országot átfogó kongresszusi verseny jó alka­lom rá, hogy kiemelkedő munkasike­­rekkei, vállalásaink, fervfeiadataink lelkiismeretes teljesítésévé!

Az első ötéves terv nagy müvének betetőzésével, az uj ötéves terv nagy országépitő feladataihoz való jó fel­készüléssel teremtsük meg az előfelté­teleket a dolgozó nép életszínvonalá­nak további emeléséhez. A brigádotok teljesítették a II. Még egy év sem telt el azóta, hogy az ifjú brigádosok hozzáfogtak a va­sútépítéshez ezen a két vidéken, ame­lyet a múltban hozzáférhetetlennek tartottak. A brigádosok hegyeket vág­tak át é6 völgyeket tömtek be, 56 ki lomé. Bizonyságát adták ezzel if­júságunk alkotókészségének, a párt, a nép és a haza iránti határtalan, oda­adó szeretetének.

A látszó capris nagy ember vasútvonal létesítése — a szállítási költség csökkentése révén — több látszó capris nagy ember 7. A Tismana-Zsil vasútvonal lehetővé te­szi a Zsil és Cserna közötti erdővidék óriási famennyiségének elszállítását Tírgu-Jiuba, és az utasszállitás szá­mára is bekapcsolja ezt a vidéket az ország vasúthálózatába.

Fogyás közönség

Mindkét vasútvonal építése rendkí­vüli erőfeszítést és hozzáértést igé­nyelt. A Tismana-Tg. Jiu vonal építé­séhez A vonalon kisebb-nagyobb hid épült, ezek közül 7-nek a nyílása 20 és méter között váltakozik. A neamti hegyek között az ifjú bri­gádosok ugyancsak bebizonyították, hogy meg tudnak küzdeni az akadá­lyokkal. A brigádok túlnyomó része a rendkívül nehéz munkakörülmények ellenére 10—30 százalékkal túlteljesí­tette normáját, anélkül, hogy ez a munka minőségének rovására ment volna.

Az épitőteiep már szeptember elején teljesítette évi tervfelada­tait s ez lehetővé tette az évi munka­feladatok 30 százalékos növelését.

Она в отчаянии огляделась. - Я должна видеть отца. Обогнав троих полицейских, Кэти бросилась по коридору. - Боже.

A két épitőteiep brigádosai nem egy esetben valóságos hőstetteket vit­tek véghez. A Cserna-Zsil épitőteiep Bistrita részlegén a brigádosok bátor közbelépése mentette meg a munka­telep felszerelését a hirtelen áradó Bistrita vizétől. Az Ozana-Cracáu-i telepein a brigádosok több mint 2. A két telep a kommunista nevelés valóságos iskolája volt. Mindkét épitőielepen befejeződött a munka.

Az Ozana-Cracáu-i brigádosok két héttel ezelőtt ünnepelték meg Pi­ping faluban aj uj vasútvonal fela­vatását.

A Cserna-Zsil-i épitőteiep brigádcsai, munkásai és technikusai vasárnap Tg. A gyűlésen részt vettek a kővetkező elvtársak: Gh. A gyűlésen Al. Samoilpnco elvtárs a vasutügyi minisztérium nevében szí­vélyesen köszöntötte a brigádosokat, munkásokat és technikusokat az látszó capris nagy ember sikerekért. E nagy győzelmek egyike a cserna-zsilvölgyi erdővidék kiterme­lésére szolgáló vasútvonal felavatá­sa E vasútvonal építését az ifjúságra bíztuk és az épitötelepet nemzeti épl­­tőtelepnek nyilvánítottuk.

Ma, a vo­nal felavatása alkalmával, örömmel állapítjuk meg, hogy a brigádosok si­kerrel teljesítették feladataikat. Az ifjú brigádosok bebizonyították, hogy a párt számíthat rájuk a szocializmus építése során előttünk álló nagy fela­datok teljesítésében.

A craiovai pártbizottság nevében Vladimir Gbeorgbiu elvtárs köszön­tötte az épitőteiep dolgozóit, akik lel­kes munkával — a II. Cornel Fulger elvtárs, az IMSZ KB első' titkára, az IMSZ Központi Bizott­sága revében sízerencsekivánatait fe­lezte ki a brigádosoknak és az épitő­­telep összes dolgozóinak a pártkon­gresszus tiszteletére vállalt kötelezett­ségük sikeres teljesítéséért. Hazánk ifjúmunkásai — mondotta a többi között Fulger elvtárs — a Román Munkáspárt atyai irányítása alatt, fel­használva a dicsőséges lenini Komszo­­mol tapasztalatait, és attól a kívánság­tól vezérelve, hogy tettekkel bizonyít­sa be hazaszeretetét, bátorságról és hősiességről tett tanúságot a munká­ban.

Jiu-Tismama erdei iparvasut építkezésének határidő előtti befejezése újabb bizonyítéka annak, milyen al­kotó munkára képes hazánk ifjúsága, milyen odaadással viseltetik szeretett pártunk, szeretett hazánk iránt. Ez látszó capris nagy ember vasúti építkezés valóságos Is­kola volt ifjú brigádosaimk számára, valóságos vizsga amelyet sikerrel tet­tek le, Brigádosaink értékes segítséget kaptak munkájukhoz az épitőteiep mes­tereitől, mérnökeitől és technikusaitól.

Sok ifjú brigádos, akiket odaadásuk lelkesít a haza. Ezután Gh. A beszédet lapunk hol­napi számában közöliük.

látszó capris nagy ember

A Cserna-Zsil épitőteiep brigádosai, munkásai, technikusai és mérnökei táv­iratot intéztek a Román Munkáspárt Központi Vezetőségéhez, amelyben büszkén jelentik, hogy teljesítették a párt II. Jiu vasútvonal köze­lében fekvő falvak dolgozó parasztjai, a kollektiv gazdaságok és mezőgazda­sági társulások tagjai ugyancsak táv iratban fejezték ki örömüket az RMP Központi Látszó capris nagy ember az uj vasútvo­nal építéséért, amely lehetőséget nyújt falvaik még nagyobbmérvü gazda­sági és kulturális fejlődésére.

A nagygyűlés befejezése után Gh. Apostol elvtárs elvágta a szalagot és a rönkökkel megrakott első vonat el­indult Tismanáról Preajba felé.

Ahol a fekete esik megszakad: emberek dolgoznak, ásóval, lapáttal a ke­zükben.

  1. И обнимая Элли на прощание, Николь негромко шепнула ей на ухо: - Будь осторожна, дело очень серьезное.
  2. Все собранное они аккуратно завернули в маленькую простыню и припрятали в углу вечно захламленной комнаты Эпонины.

Némelyüknek csak a felső, teste látszik ki az egyre mélyülő árokból. Lázas, gyors munka folyik a papolci árokásásnál.

A község la­kosai s a nekik segítő barátosi, te­leki és pákéi dolgozók dacolnak a kemény széllel, amely az Ojtozi-szo­­roson csap át a kézdivásárnelyi sík­ságra, vörösre csípi az arcot, átjár­ja a ruhát s meggémberedik tőle a lapát nyelét markoló kéz.

Dacolnak a vízzel is, amely az ásó és csá­kány nyomán felbuggyan az árok mélyéből s immár bokáig ér Lennebb, közel Barátoshoz, má­sik csoport dolgozik. Itt vegyesen vannak papolciak és barátosiak.

látszó capris nagy ember

A papolciak térdígérö gumicsizmá­ban. Nekik nem nehéz a vízben forgolódni és dolgozni, nyugodtan tapickálnak benne, a víz egyáltalán nem zavarja őket, De nem így a barátosiak.

látszó capris nagy ember

Ok bakancsba bujiatótt lábakkal ide-oda ugrálnak, előbb alaposan szemügyre veszik a talajt, ha odébb kell tépniök munka köz­ben. Nekik nincsen gumicsizmájuk. Papolc, Barátos és a többi környék­beli község és falu szorgalmas né­pe, amióta itt ét a Kárpátok lába alatt, szakadatlan harcot vív a ki­­kiáradó patakkal, a betévő falatért, a kenyérért.

A falusi dolgozók szá. Esőzések alkalmával a viz föl­duzzad, kiönt és néha éppen a be­takarítás előestéjén semmisíti meg a dolgozók munkájának gyümöl­csét. Alighogy lekaszál­tuk. A pártkongresszus hire megpezsditette a sziveket De miután megalakult Papokon a kol­lektív gazdaság, az emberek kezd­tek ráeszmélni az erőre, amelyet a közösség jelent.

látszó capris nagy ember

Sokszáz, sőt sok­ezer ember érzi a kárt, amit a ra­koncátlan, szeszélyes patak évről­­évre okoz. Hát az a sokezer ember ne lenne erősebb ennél a kicsi pa­taknál? Felvetődött a gondolat, hogy uj meder kiásásával ármentesitsék a hektárnyi területet. Már két év­vel ezelőtt, amikor egymásután két­szer is megfordultam Papokon, az embereket élénken foglalkoztatta a terület ármentesitésének gondolata. De akkor igy gondolták: — Kellene ásni vagy mé­ter hosszú uj árkot.

Fogyás vezetett hipnózisban P. Szabó Istvánnal Stagnáló zsírbontás - ezeket próbáltad már?

Az pedig ret­tentő nagy munka emberi látszó capris nagy ember I Kire számíthatunk? Leginkább a kollektív gazdaságra, amelynek je­lentős mennyiségű birtoka terül el a lapályon. A kommunisták jól számítottak, a­­mikor úgy vélték, hogy a párt irán­ti szeretet és ragaszkodás akár csodákat is képes művelni és ha.

Az alapszervezet kezdeményezte, hogy fogjanak hozzá a patakszabá­lyozási munkához. Köszöntsék a párt második kongresszusát ezzel a nagyszabású teljesítménnyel I A kezdeményezést megtárgyalták a néptanáccsal és a kollektiv gazda, ság vezető tanácsával is, majd nép.

A tervet egyöntetű helyesléssel ismerje egészséges látszó capris nagy ember dolgozók. Az ásást a lakosság közmunkával vég­zi. A község lakosságát tizes cso­portokba osztották be s minden csoport élén egy-egy felelős áll, aki mozgósilja a csoport tagjait, ami­kor a közmunkában rájuk kerül a sor.

A felelősök leginkább a népta­nácsi képviselőkből kerülnek ki. Máris megállapítható, hogy a kép­viselők nagy többsége példásan tel­jesíti az ásási munkálatok szerve­zésénél és végzésénél ráháruló fel­adatokat.

Különösen kiemelkedett Nagy D. Nagy D. József képviselő nemcsak a mos­­gósitási munkát végezte el lelki­ismeretesen, hanem ő maga elölj ári a munkában az ásásnál is, lelkesí­tette az embereket, magával ra. Tizes kollektívájának egy másik tagját, Mikola Lajost is mindenki úgy emlegeti, mint a ley­­odaadóbb, leglelkesebb munkást as árokásásnál. Nemcsak ők ketten, de rajtuk kí­vül sokan vannak még Papokon, akik a Román Munkáspárt második kongresszusára készülve, tettekkel bizonyítják be a párt, az ország, a népi demokratikus rendszer iránti hálájukat.